Sık Sorulan Sorular
Anasayfa > Sık Sorulan Sorular

Eti Maden İle İlgili Sorular

Son günlerde özellikle internet ortamında yer alan bazı haberlerde; bor madenlerinin özelleştirileceği, alıcısının ve fiyatının da şimdiden belli olduğu, Amerikalılara satılacağı ve 40 milyon dolara peşkeş çekileceği iddia edilmektedir.

Bilindiği üzere; bor madenlerinin aranması ve işletilmesi 2840 sayılı Yasa gereği Devlet eliyle yapılmakta olup, bunun ile ilgili bütün faaliyetler Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Ayrıca, 05.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5177 sayılı Kanunun 22. maddesinde "2840 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce bulunmuş ve sonra bulunacak bor madenlerinin aranması ve işletilmesi 2840 sayılı Kanun hükümlerine tabidir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan Kanun hükümlerinden de anlaşılacağı üzere Genel Müdürlüğümüz uhdesine verilen bor madenlerinin aranması ve işletilmesi faaliyetlerinin herhangi bir ülke, firma ve şahsa satılması veya devredilmesi gibi bir durum söz konusu olmayıp, bu konuda yürütülen herhangi bir çalışma da mevcut değildir. Bu nedenle; Teşekkülümüzü yıpratmaya, kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve yönlendirmeye yönelik maksatlı ve gerçekle ilişkisi olmayan haber ve yorumlara itibar edilmemesi, kamuoyuna saygıyla duyurulur.

1 Kasım 2006 Tarihli ve 26333 Sayılı Resmi Gazete - (Mükerrer);

“19 Ekim 2006 Gün ve 26324 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 16 Ekim 2006 Gün ve 2006/11105 sayılı 2007 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Karar ekine göre,” Eti Maden İşletmeleri özerk bir yapıya kavuşturulacak olup Eti Maden İşletmelerinin, dünya pazarında rekabet edebilme yeteneği açısından hızlı kararlar üretebilen, dinamik ve kendini yenileyebilen bir organizasyon yapısına kavuşturulması amaçlanmaktadır denilmektedir. Bu bağlamda Eti Maden İşletmelerinin özelleştirilmesi söz konusu değildir.

Ülkemizde bor kaynaklarından yeterince yararlanılabilmesi için, bor madenciliği ve bor ürünleri alanında yapılacak yatırımlarla mümkün olduğunca uç ürün üretimi sağlanacak, bor ürünlerinin kullanım alanlarının çeşitlendirilmesine yönelik araştırma projeleri yürütülecektir.

Teşekkülümüze açıktan personel alımı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına girerek başarılı olanlar arasından, Başbakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılmakta olup, atama yapılacak pozisyonlarımıza ilişkin bilgiler öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yayınlanan Kamu Personeli Seçme Sınavı Tercih Kılavuzunda yer almaktadır. Buna göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ilanlarının takip edilmesi gerekmektedir.

Tayin:
Diğer Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan personelin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olan Teşekkülümüze sözleşmeli olarak naklen tayinleri yasal olarak mümkün bulunmamaktadır.

 

Bor Madeni İle İlgili Sorular

DÜNYA BOR REZERVLERİ
Küresel ölçekte bor madeni yataklarının dağılımı volkanik faaliyetlerle iklimsel durumun uygun kompozisyonuna bağlı olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle bor madeni yatakları dünyanın dört bölgesinde yer almaktadır. Bu bölgeler;

- Güney-Batı ABD’nin Mojave Çölü
- Güney-Merkezi Asya’da Alpine Kuşağı (Türkiye’nin yer aldığı)
- Güney Amerika’nın Andean Kuşağı
- Doğu Rusya’dır.

Dünya Bor madeni üretiminin %70’i Türkiye, ABD ve Rusya’da, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Rio Tinto Minerals ve Bor şirketlerince gerçekleştirilmiştir.

BOR KULLANIM ALANLARI 

İnşaat-Çimento Sektöründe
Mukavemet artırıcı ve izolasyon amaçlı (Daha sağlam, hafif ve depreme-ısıya dayanıklı binaların yapılmasında, yalıtımda).

Cam Elyafı
Hafifliği, fiyatının düşüklüğü, gerilmeye olan direnci ve kimyasal etkilere dayanıklılığı nedeniyle plastiklerde, sınai elyaf v.b. de, lastik ve kağıtta yer edinmiş olan cam elyaf, kullanıldığı malzemelere sertlik ve dayanıklılık kazandırmaktadır. Böylece sertleşmiş plastikler otomotiv, uçak sanayilerinde, çelik ve diğer metalleri ikame etmeye başlamıştır. Ayrıca spor malzemelerinde de (kayaklar, tenis raketleri v.b.) kullanılmaktadır.

Ahşap Koruma 
Bakteri ve çürümeye karşı koruyucu ve alev geciktirici olarak kullanılmaktadır.

Yanmayı Önleyici (Geciktirici) Maddeler
Borik asit ve boratlar selülozik maddelere, ateşe karşı dayanıklılık sağlarlar. Tutuşma sıcaklığına gelmeden selülozdaki su moleküllerini uzaklaştırırlar ve oluşan kömürün yüzeyini kaplayarak daha ileri bir yanmayı engellerler. Bor bileşikleri plastiklerde yanmayı önleyici olarak giderek artan oranlarda kullanılmaktadır. Bu amaç için kullanılan bor bileşiklerinin başında çinko borat, baryum metaborat ve amonyum fluoborat gelmektedir.

Nükleer Uygulamalar
Atom reaktörlerinde borlu çelikler, bor karbürler ve titanbor alaşımları kullanılır. Paslanmaz borlu çelik, nötron absorbanı olarak tercih edilmektedir. Yaklaşık her bir bor atomu bir nötron absorbe etmektedir. Atom reaktörlerinin kontrol sistemleri ile soğutma havuzlarında ve reaktörün alarm ile kapatılmasında (B10) bor kullanılır. Ayrıca, nükleer atıkların depolanması için kolemanit kullanılmaktadır.

Metalurji 
Boratlar yüksek sıcaklıklarda düzgün, yapışkan, koruyucu ve temiz, çapaksız bir sıvı oluşturma özelliği nedeniyle demir dışı metal sanayiinde koruyucu bir cüruf oluşturucu ve ergitmeyi hızlandırıcı madde olarak kullanılmaktadır. Bor bileşikleri, elektrolit kaplama sanayiinde, elektrolit elde edilmesinde sarf edilmektedir. Borik asit nikel kaplamada, fluoboratlar ve fluoborik asitler ise; kalay kurşun, bakır, nikel gibi demir dışı metaller için elektrolit olarak kullanılmaktadır. Alaşımlarda, özellikle çeliğin sertliğini artırıcı olarak kullanılmaktadır. Bu konuda ferrobor oldukça önem kazanmıştır. Çelik üretiminde 50 ppm bor ilavesi çeliğin sertleştirilebilme niteliğini geliştirmektedir.

Otomobil Hava Yastıkları, Antifriz 
Bor hava yastıklarının hemen şişmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Çarpma anında, elementel bor ile potasyum nitrat toz karışımı elektronik sensör ile harekete geçirilir. Sistemin harekete geçirilmesi ve hava yastıklarının harekete geçirilmesi için geçen toplam zaman 40 milisaniyedir. Ayrıca otomobillerde antifriz olarak ve hidrolik sistemlerde de kullanılmaktadır.

Sağlık BNCT (Boron Neutron Capture Therapy)
kanser tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle; beyin kanserlerinin tedavisinde hasta hücrelerin seçilerek imha edilmesine yaraması ve sağlıklı hücrelere zararının minimum düzeyde olması nedeniyle tercih nedeni olabilmektedir. Metabolizmadaki bor, kalsiyum, magnezyum ve fosfor dengesini ayarlar. Sağlıklı kemiklerin oluşumuna, kasların ve beyin fonksiyonlarının gelişimine yardım eder.

Füze/Uçuş Yakıtları
Bor kimyasalları özellikle füze yakıtı olarak kullanılmaktadır. Sodyum tetraborat, özel uygulamalarda yakıt katkı maddesi olarak kullanılmaktadırlar.

Atık Temizleme
Sodyum borohidrat, atık sulardaki civa, kurşun, gümüş gibi ağır metallerin sulardan temizlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Borlu Katı Yakıtlar/Hücre Yakıtları/(Fuel Cells) 
Son günlerde sodyum borohidritinin kullanıldığı, sodyum borohidrattan enerji üreten hücre yakıtıyla ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. Sodyum borohidratın kimyasal bağlarında hidrojen mevcut olup, katalist hidrojeni açığa çıkarmakta veya elektrik üretmektedir. Bu üretim de temel prensip ise su ile boraksın reaksiyonudur. Bu reaksiyondan üretilen hidrojen direk içten yanmalı motorlara beslenebilir veya hücre yakıtlarında kullanılabilirler.

Enerji Üretimi ve Isı Depolama 
Bor, demir ve nadir toprak elementleri kombinasyonu (METGLAS) % 70 enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bu güçlü manyetik ürün; bilgisayar disk sürücüleri, otomobillerde doğru akım-motorları ve ev eşyaları ile portatif güç aletlerinde kullanılmaktadır. Son yıllarda , borların piller/aküler de kullanılması ile maliyetler düşürülmüş ve çevre dostu piller/aküler üretilmeye başlanmıştır.

DİĞER · 
· Fiber Optik
· Kozmetik
· Kauçuk ve Plastik Sanayii
· Fotoğrafçılık
· Patlayıcı Maddeler (havai fişek vb.)
· Antifirizler, hidrolik yağlar
· Petrol Boyaları, yanmayan ve erimeyen boyalar, tekstil boyaları
· Zımpara ve aşındırıcılar
· Kompozit malzemeler
· Manyetik cihazlar
· İleri Teknoloji Araştırmaları (moleküler biyoloji vb.)
· Mumyalama Ve diğer birçok alanda kullanılmaktadır.

 

Eti Matik İle İlgili Sorular

Eti Matik Bor Temizlik Ürünü, otomatik çamaşır makineleri için geliştirilmiş doğal borlu temizlik ürünüdür.

Eti Matik Bor Temizlik Ürünü içeriğini; Boraks > %30 Sabun %15-20 Soda ≤%5 olacak şekilde boraks, sodyum, bor, oksijen, karbon ve sudan oluşan doğal bir temizlik ürünüdür.

Boratlar, birçok farklı şekillerde çamaşır deterjanları, ev veya endüstriyel tipi temizleyiciler ile kişisel bakım ürünleri imalatında kullanılır. Bu uygulamalarda, boratlar; leke çıkarma işlemini kolaylaştırma ve ağartma, enzimleri stabilize etme, alkali tamponlama sağlama, suyu yumuşatma ve sürfaktan olarak kullanılan malzemenin performansı artırmak gibi hizmetler vermektedir. Aynı zamanda kişisel bakım ürünlerinde bakteri ve mantarların kontrol edilmesine yardımcı olurlar. Yeni çalışmalarda, çamaşır ve sabunlarda temizleme etkisini artırmak, kirin yüzeye yeniden yapışmasını azaltmak, daha parlak ve daha temiz giysiler için boratlar göstermektedir. Boratlar her ne kadar uzun yıllar sabun ve çamaşır tozuna dahil edilmişlerse de potansiyelleri tam olarak anlaşılamamıştır. Eti Matik Bor Temizlik Ürünü kimyasal katkı maddesi (petrol türevleri, fosfat, dolgu maddeleri,…vs) içermemesi, doğal bir temizlik ürünü olması sebebiyle doğaya ve canlılara dost bir üründür.

Doğal Temizlik Ürünü · Fosfat içermez · Petrol Türevi Katkı Maddeleri içermez · Çamaşırı Yumuşatma Özelliği · 60 °C’de Beyazlarda, 40 °C’de Renklilerde Güçlü Temizleme Performansı · İki Performans Bir Arada · Renkleri Soldurmadan Temizleme · Mantar Oluşumunu Önlediğinden Koku Giderme Özelliği · Evsel ve Endüstriyel Lekelerin Temizlenmesinde Etkili · Doğal Hammaddeler Nedeniyle İnsan Sağlığı ve Çevre Açısından Güvenilir

Eti Matik Bor Temizlik Ürünü leke çıkarma performansındaki başarısı sayesinde hiçbir çamaşırda ön yıkama olmaksızın iyi bir temizleme sağlamaktadır. Bu durum su, enerji ve zaman tasarrufu açısından oldukça avantajlıdır.

Eti Matik Bor Temizlik Ürünü en etkin performansı 80-90°C’de yıkadığınız beyaz çamaşırlarda 60 oC’de ve renkli çamaşırlarda 40 oC’de başarı sonuçlar elde edilmiştir.

En ideali doğru dozda deterjan kullanmaktır. Çok fazla deterjan kullanmak performansı artırmayacağı gibi az miktarda kullanmakta temizleme gücünü düşürebilmektedir. Doğru deterjan miktarına yönelik öneriler Eti Matik Bor Temizlik Ürünü paketinin üzerinde yer almaktadır.

Eti Matik Bor Temizlik Ürünü, içerdiği bor sayesinde mikrop öldürücü (jermisit), antibakteriyel (bakteri öldürücü), antifungal (mantar öldürücü) gibi özellikleriyle doğal bir koku gidericidir. Enzimleri inhibe ederek ter, kan, yemek kokusu gibi ağır kokuları kontrol ederek kokunun ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Deterjanların iyi performans göstermesi için su sertliğinin (kalsiyum ve diğer metaller) azaltılmasını sağlamak gerekir. Eti Matik Bor Temizlik Ürünü bünyesinde bulunan boratlar, bağlayıcı yapılar olarak hareket ederek kalsiyum iyonu ile çözünen kompleksler oluşturarak suyun yumuşamasını sağlarlar. Eti Matik Bor Temizlik Ürünü suyun sertliğini gidermekte ve çok sert sularda bile üstün performans göstermektedir. Bu sayede makinede ekstra kireç sökücü kullanımını da ortadan kaldırarak ekonomi sağlamaktadır.

Eti Matik Bor Temizlik Ürünü 60 oC’de beyazlar üzerinde oldukça etkin bir performansa sahiptir.

Ege Üniversitesi ve Eti Maden Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca yapılan testler neticesinde Eti Matik Bor Temizlik Ürünü renklerde karışma ve renkli çamaşırlarda herhangi bir renk solması yapmadığı ve diğer deterjanlara göre yıkama performansının 2 kat daha iyi olduğu ortaya koyulmuştur.

Eti Matik Bor Temizlik Ürünü çamaşır makinanıza herhangi bir zarar vermez. Aksine suyu yumuşatıp, sudaki sertliği giderdiği için makinanızın kireçlenmesini önler ve ekstra bir kireç sökücü kullanmanıza gerek kalmaz.

Eti Matik Bor Temizlik Ürünü klor ağartıcı maddeler ile güvenli bir şekilde çamaşır makinelerinde bir arada kullanılabilir.

· Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi · İntertek Test Hizmetleri A.Ş. · Sentez Mühendislik Müşavirlik Arıtma San. Ve Tic.Ltd.Şti. · Ankara Zübeyde Hanım Kadın Doğum Hastanesi · Ankara Laundry Group · Sincan Lokman Hekim Hastanesi · Eti Maden İşletmesi Kurum Personelleri · Diğer Laboratuvarlar

- Eti Matik Ankara Laundry Group tesislerinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastane, misafirhane, otel, restorant çamaşırları yıkanarak performans testine tabi tutulmuştur. Yıkamalarda Eti Matik in hiç bir katkı maddesi ilave edilmeksizin tek başına istenen temizliği sağladığı görülmüştür. - Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Deney Laboratuvarları’na ve uluslararası bir laboratuvar olan İntertek Test Hizmetleri A.Ş. firmasına yıkama testleri yaptırılmış olup Eti Matik tüm testlerden başarıyla geçmiştir.

1. Leke Çıkarma Performans Testi
2. Yıkama Sırasında Köpük Yüksekliği
3. Yıkama Sonrası Kalıntı Bırakma Özelliği
4. Kumaşı Yumuşatma Performansı 5. Pamuklu Kumaşların Mukavemeti Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
6. Pamuklu Kumaşların Beyazlığı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
7. Renkli Mamulleri Soldurma Etkisinin İncelenmesi
8. Mikroorganizma Yıkmaları Hijyen Testi
- Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research Labaratuvarlarında Eti Matik aşağıdaki kimyasal testlere tabi tutulmuş ve başarıyla geçmiştir.

1. Appearance
2. Total active content
3. Quality score of nonionic surfactant
4. Total phosphoric anhydride
5. Free Alkali Content (as NaOH)
6. pH

Güncellenme Tarihi: 2018-07-01 23:05:27

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden