Vagon Boşaltma Ünitesine Toz Bastırma Sistemi Temini ve Kurulumu Mal Alımı
Anasayfa > İhaleler > Vagon Boşaltma Ünitesine Toz Bastırma Sistemi Temini ve Kurulumu Mal Alımı

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu Vagon Boşaltma Ünitesine Toz Bastırma Sistemi Temini ve Kurulumu Mal Alımı
İhale Tarihi 2023-02-09 14:00:00
İlan No 2023/60871
İhale Yapan Birim Bandırma Bor ve Asit FB. İşl. Müd.
İhale Kapsamı Yurtiçi 4734
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu İptal Edilenler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Bandırma Bor Ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bandırma/Balıkesir
Sorumlu Personel Şerife ZEREN
Telefon 2667213100 (3207)
Faks 2667213127
İhale Dökümanları
İhale Metni

TOZ BASTIRMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Stok Sevkiyat Birimi Vagon Boşaltma Ünitesine Toz Bastırma Sisteminin Temin Edilmesi ve Kurulumu Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/60871

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

600 EVLER MAH. ATATÜRK CAD: NO:70 10200 BANDIRMA/BALIKESİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2667213100 - 2667213125

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Stok Sevkiyat Birimi Vagon Boşaltma Ünitesine Toz Bastırma Sisteminin Temin Edilmesi ve Kurulumu Mal Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 adet


Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Vagon Boşaltma Ünitesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Taahhüt konusu yapılacak işe ait iş yerleri, sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde, yer teslim tutanağı ile Yükleniciye teslim edilerek işe başlanacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 takvim günü içinde


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

09.02.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Bandırma Bor Ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2023 Eti Maden