Susuz Boraks Ergitme Fırınlarının Periyodik Bakımları Hizmet Alımı
Anasayfa > İhaleler > Susuz Boraks Ergitme Fırınlarının Periyodik Bakımları Hizmet Alımı

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu Susuz Boraks Ergitme Fırınlarının Periyodik Bakımları Hizmet Alımı
İhale Tarihi 2023-02-14 11:00:00
İlan No 2023/78679
İhale Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Hizmet
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Değerlendirmesi Devam Edenler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Sorumlu Personel Dilek CANKILIÇ
Telefon 294 22 39
Faks 229 22 45
Eposta darslan@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İhale Kayıt Numarası

:

2023/78679

İşin Adı

:

Susuz Boraks Ergitme Fırınlarının Periyodik Bakımları

İhale Türü - Usulü

:

Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

 

Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No: 5 06530 Çankaya/ANKARA

a) Adresi

:

 

b) Telefon ve faks numarası

:

312 294 22 39

c) Elektronik posta adresi

:

 darslan@etimaden.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

 

2 - İhale konusu hizmetin

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Büyük Bakım 10 (on), Yarım Bakım 10 (on), Akış Taşı Değişimi 10 (on), Lokal Bakım 10 (on) olmak üzere toplam 40 (kırk) adet bakım.

b) Yapılacağı Yer

:

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Kırka-Seyitgazi/ESKİŞEHİR

c) Süresi

:

İşe başlama, sözleşmenin imzalanmasını müteakip Teşekkülün Yüklenici firmayı yazılı olarak davet ettiği tarihte başlanacak olup, işin süresi Teknik Şartnamenin 3.2. maddesinde belirtilen periyotların tamamlanmasıyla sona erecektir.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:

 

 

a) Yapılacağı yer

:

Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No: 5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

14.02.2023 - 11:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İstekliler;

           

4.1.1.  Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,     

  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

 

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu/kefalet senedini,

 

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

 

4.1.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

4.1.9. İş Deneyim Belgesi

 

Teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

4.1.9.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler

 

Gergi ve muhafaza sistemi ile donatılmış, eğimi ayarlanabilir, yüksek yoğunluklu refrakterden örümü yapılmış fırınlara ait yapımla ilgili hizmet işi veya örüm işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Tek tip malzemeden ibaret, düşük yoğunluklu ve standart işçilikten ibaret modeldeki örüm hizmetlerine (kireç fırını gibi) ait iş bitirme belgeleri, iş deneyim belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

 

4.1.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

 

4.2.1 İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.6 maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

 

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

 

5- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mah. 1443. Cad. No:5 06530 Çukurambar - Çankaya/ANKARA, Tel: 0 312 294 22 39 adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 200,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir.

 

İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, doküman satış bedeli olan 210,00 TL’yi T.C. Ziraat Bankası Kurumsal Şubesi nezdindeki 37712245-5001 nolu hesaba IBAN No: TR08 0001 0017 4537 7122 4550 01 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret ünvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (312) 294 21 14 numaralı faksına göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler. Teşekkül dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6- Teklifler 14.02.2023, saat 11:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

 

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2023 Eti Maden