15 mton polietilen oksit alımı
Anasayfa > İhaleler > 15 mton polietilen oksit alımı

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu 15 mton polietilen oksit alımı
İhale Tarihi 2023-01-30 11:00:00
İlan No 2023/17578
İhale Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Değerlendirmesi Devam Edenler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No: 5 Posta kodu: 06530-Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Sorumlu Personel DEMET TEMELLİ
Telefon +90 312 294 22 27
Faks +90 312 229 21 32
İhale Dökümanları
İhale Metni

İhale Kayıt Numarası: 2023/17578

İdarenin

Adı: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü        

Adresi: Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No: 5 Posta kodu: 06530-Çukurambar-Çankaya/ANKARA

Telefon ve faks numarası: 0 312 294 22 27       demetoke@etimaden.gov.tr

İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.etimaden.gov.tr

İhale konusu malın niteliği, türü ve miktarı: 15 mton polietilen oksit alımı

Teslim yeri/yerleri: Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambarı Bandırma/BALIKESİR

Teslim tarihi/tarihleri: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup teslimat tek parti halinde işe başlama tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü içinde yapılacaktır.

İhalenin

Yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Tarihi ve saati: 30/01/2023 Saat 11:00

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu/ kefalet senedini,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

4.1.6. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

4.1.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.9. Mali Durum Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.10. İş Deneyim Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.10.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.11. Teklifle birlikte polietilen oksit ile ilgili teknik özellikleri ve uygulamasını gösterir broşür veya yazı verilecektir.

Teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte İşletme Müdürlüğünde denenmek üzere bedelsiz olarak en az 50 kg’lık numune vereceklerdir. Numuneler, firmalar tarafından ihale tarihinde ve saatinde teklif ile birlikte ihale komisyonuna verilecektir. Numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Firmalar teklif ettikleri kimyasallara ait akredite kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilere hazırlatılmış Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) teklifleri ile birlikte Türkçe olarak sunacaklardır.

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1.İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

5- İhale dokümanı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında (Kat:7 No:706) ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 200,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler 210,00 TL doküman bedelini Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki (IBAN No:TR080001001745377122455001) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı/ticaret unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi numarası, telefon/faks numaraları, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını ihale tarihi de dikkate alınarak demetoke@etimaden.gov.tr adresine göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.

Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6- Teklifler, 30/01/2023 Saat 11:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

 

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2023 Eti Maden