FLOKULANT ALIMI
Anasayfa > İhaleler > FLOKULANT ALIMI

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu FLOKULANT ALIMI
İhale Tarihi 2022-02-23 11:00:00
İlan No 2022/25951
İhale Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 4734
Kısmi Teklif Açık
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu İptal Edilenler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar ÇANKAYA/ANKARA
Sorumlu Personel Yasemin Özge SUNGUR
Telefon 0 (312) 294 20 00/28 01
Faks 0 (312) 229 21 32
Eposta ozgesungur@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

950 m.ton anyonik flokulant 250 m.ton noniyonik flokulant olmak üzere Toplam 1.200 m.ton flokulant alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü, Emet Bor İşletme Müdürlüğü yedek malzeme ambarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) Teslimat Programı: 1.Parti 400 mton Anyonik Flokulant sözleşmenin imzalanmasından itibaren 90 (doksan) takvim günü içerisinde Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ambarına teslim edilecektir. 2. Parti 400 mton Anyonik Flokulant sözleşmenin imzalanmasından itibaren 210 (ikiyüzon) takvim günü içerisinde Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ambarına teslim edilecektir. Emet Bor İşletme Müdürlüğü (Emet/KÜTAHYA) Teslimat Programı: 1.Parti 90 mton Noniyonik Flokulant sözleşmenin imzalanmasından itibaren 90 (doksan) takvim günü içerisinde Emet Bor İşletme Müdürlüğü ambarına teslim edilecektir. 2. Parti 60 mton Noniyonik Flokulant sözleşmenin imzalanmasından itibaren 130 (yüzotuz) takvim günü içerisinde Emet Bor İşletme Müdürlüğü ambarına teslim edilecektir. Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü (Bandırma/BALIKESİR) Teslimat Programı: 100 mton Noniyonik Flokulant tek parti halinde sözleşmenin imzalanmasından itibaren 90 (doksan) takvim günü içerisinde Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ambarına teslim edilecektir. 150 mton Anyonik Flokulant tek parti halinde sözleşmenin imzalanmasından itibaren 90 (doksan) takvim günü içerisinde Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ambarına teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kızılırmak Mah. 1443. Cad. No:5 Çukurambar-Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

23.02.2022 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İsteklilerce, teklif edilen kısımlara ilişkin olarak; teklifleriyle birlikte İşletme Müdürlüklerinde denenmek üzere yaklaşık 2000’er gr.lık muhafazalı uygun kaplarda numune verecekler, numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin teknik şartnameye uygunluğunu belirteceklerdir. Numune vermeyen firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır. İsteklilerin şartnameye uygun birden fazla teklifi bulunması halinde her bir ürün için (anyonik ve noniyonik flokülant) verilecek numune sayısı en fazla 4 (Dört) adet olacaktır. İstekli firmalar tarafından verilecek numuneler, teklifle birlikte teslim edilecektir.

Firmalar önermiş olduğu ürünün kimyasal analizini yaptırarak analiz sertifikasını tekliflerinde sunacaklardır. Verilen her 2000 gr.lık numunenin 750 gramı Genel Müdürlüğümüzde şahit numune olarak muhafaza edilecektir.

Fiziksel ve kimyasal özelliklerin tespiti için numuneler İşletme laboratuvarında teste tabi tutulacak ve teknik şartnamenin 3. maddesinde belirtilen teknik özellikleri sağlayan flokulantlar proses şartlarında laboratuvar ortamında  denenecektir. Anyonik Flokulant numunelerinin proses şartlarındaki denemeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde, noniyonik flokülant numunelerinin proses şartlarındaki denemeleri Emet Bor İşletme Müdürlüğünde yapılacaktır.

İstekliler tarafından verilen ve teknik şartnamenin 3. maddesindeki teknik özellikleri sağlayan flokulant numuneleri İşletme laboratuvarında anyonik flokulant için % 0,1 ve noniyonik flokülant için % 0,2’lik konsantrasyonlu flokulant çözeltisi olarak hazırlanacak ve boraks fabrikalarında ve borik asit fabrikalarında proses şartlarında denemeye tabi tutulacaktır. Yapılan tüm denemeler sonucunda netlik ölçerinde en berrak değer olan 46 netlik değerini en düşük sarfiyatta (ml.) sağlayan flokulant/flokulantlar uygun olarak kabul edilecektir. Yapılacak denemeler sonrası, uygun olduğu belirlenen flokulant/flokulantlar için verilen teklifler değerlendirmeye alınacak olup; bu tekliflerden, fiyatı en düşük olan teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

İstekliler, teklifle birlikte flokulant ile ilgili teknik özellikleri ve uygulamasını gösteren broşür veya yazı sunacaklardır.

İstekliler, teklifle birlikte ürünün kimyasal analizini yaptırarak analiz sertifikasını sunacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 
Anyonik Flokulant, Noniyonik Flokulant kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Kızılırmak Mah. 1443. Cad. No:5 Çukurambar-Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
150 (YüzElli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2022 Eti Maden