GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ İLE KESTELEK AÇIK İŞLETME VE KONSANTRATÖR BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN AKARYAKIT ALIMI İŞİ
Anasayfa > İhaleler > GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ İLE KESTELEK AÇIK İŞLETME VE KONSANTRATÖR BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN AKARYAKIT ALIMI İŞİ

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ İLE KESTELEK AÇIK İŞLETME VE KONSANTRATÖR BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN AKARYAKIT ALIMI İŞİ
İhale Tarihi 2021-11-02 11:00:00
İlan No 2021/638403
İhale Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Değerlendirmesi Devam Edenler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kızılırmak Mah. 1443. Cad. No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
İhale Dökümanları
İhale Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İhale Kayıt Numarası

:

2021/638403

İşin Adı

:

İşletme Müdürlükleri İle Kestelek Açık İşletme Vekonsantratör Birimi İhtiyacı Olan Akaryakıt Alımı

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:5 06530

b) Telefon ve faks numarası

:

3122942332 - 3122942114

c) Elektronik posta adresi

:

etimaden@etimaden.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.etimaden.gov.tr

2 - İhale konusu malın

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Toplam 2.050.000 Lt. Motorin, 3.000 Lt. 95 oktan Kurşunsuz Benzin olmak üzere akaryakıt alımı

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

- Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bandırma/BALIKESİR - Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Bigadiç/BALIKESİR - Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet/KÜTAHYA - Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Kırka-Seyitgazi/ESKİŞEHİR - Kestelek Açık İşletme ve Konsantratör Birimi Mustafa Kemal Paşa/BURSA

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip Teknik şartnamede belirtilen Termin Programı doğrultusunda teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kızılırmak Mah. 1443. Cad. No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

02.11.2021 - 11:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İstekliler;

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu/ kefalet senedini,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

4.1.6. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

4.1.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.9. Mali Durum Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.10. İş Deneyim Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır..

4.1.10.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.11. İstekli durumuna uygun olan belgeyi sunacaktır.

a) İstekli bir “akaryakıt ve dağıtım kuruluşu” ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

b) İstekli bir “akaryakıt ve dağıtım kuruluşu bayisi” ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş “ akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun” bayisi olduğuna dair bayilik sözleşmesini,

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesini,

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 ve 4.1.11 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:5 06530 Çukurambar - Çankaya/ANKARA, Tel: 0 312 294 23 32 adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 300,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir.

İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, doküman satış bedeli olan 310,00 TL’yi T.C. Ziraat Bankası Kurumsal Şubesi nezdindeki 37712245-5001 nolu hesaba IBAN No: TR08 0001 0017 4537 7122 4550 01 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret ünvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (312) 294 21 14 numaralı faksına göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler. Teşekkül dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6- Teklifler 02.11.2021 Salı günü, saat 11:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2021 Eti Maden