80 TON POLİETİLENOKSİT ALIMI
Anasayfa > İhaleler > 80 TON POLİETİLENOKSİT ALIMI

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu 80 TON POLİETİLENOKSİT ALIMI
İhale Tarihi 2021-10-21 16:00:00
İlan No 2021/602889
İhale Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Değerlendirmesi Devam Edenler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Sorumlu Personel Dilek CANKILIÇ
Telefon 294 22 39
Faks 229 22 45
Eposta darslan@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

POLİETİLENOKSİT SATIN ALINACAKTIR

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İhale Kayıt Numarası

:

2021/602889

İşin Adı                          

:

Polietilenoksit alımı

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3122942239 - 3122942114

c) Elektronik posta adresi

:

darslan@etimaden.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi

:

 

2 - İhale konusu malın

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

80 Ton polietilenoksit alımı

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Ambarı Kırka-Seyitgazi/ESKİŞEHİR

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:5 Çankaya/Ankara

b) Tarihi ve saati

:

21.10.2021 - 11:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İstekliler; 

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu/ kefalet senedini,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

4.1.6. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

4.1.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.9. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.10.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.11.1. İstekli firmalar İşletmemizde denenmek üzere bedelsiz olarak en az 50 kg.lık numuneyi teklifleriyle birlikte Genel Müdürlüğümüz Gelen Evrak Servisine teslim edeceklerdir. Numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

4.1.11.2 İstekliler, teklif ettikleri kimyasallara ait akredite kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilere hazırlatılmış Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) tekliflerinde İngilizce ve Türkçe sunacaklardır.

4.1.11.3. İstekliler, teklifle birlikte polietilenoksit ile ilgili teknik özellikleri ve uygulamasını gösterir broşür veya yazı sunacaklardır.

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5- İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:5 Çankaya/Ankara, Tel: 0 312 294 22 39 adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 300,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler 310,00 Türk Lirası doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Türkiye Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki (IBAN No:TR080001001745377122455001) nolu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

6- Teklifler 21/10/2021, saat 11:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

7- Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 

 

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2021 Eti Maden