Kırmızı Et Almı
Anasayfa > İhaleler > Kırmızı Et Almı

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu Kırmızı Et Almı
İhale Tarihi 2021-10-26 11:00:00
İlan No 2021/577815
İhale Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 4734
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Değerlendirmesi Devam Edenler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar ÇANKAYA/ANKARA
Sorumlu Personel Aybilge Önemli GÜLŞEN
Telefon 0312 294 23 90
Eposta aonemli@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

KIRMIZI ET SATIN ALINACAKTIR

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kırmızı Et Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/577815

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3122942390 - 3122942114

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Kırmızı Et Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

7.500 Kg. Dana Antrikot, 12.000 Kg. Dana But Kemiksiz, 2.000 Kg. Dana Kaburga Eti (Köftelik-Kemiksiz), 1.400 Kg. Dana Ciğeri (Kuşbaşı), 2.500 Kg. Hazır Pişmiş Et Döner,,1.500 Kg. Kuzu But (Kemiksiz)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşletme Yemekhanesi Kırka-Seyitgazi/ESKİŞEHİR

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Her hafta karşılıklı olarak belirlenecek bir günde; haftalık terminler halinde, İdarenin yemekhanesine teslim edilecektir. İdare, yüklenici firmaya yazılı veya telefonla 2 (iki) gün önceden haftalık ihtiyacını bildirecek ve bildirilen miktardaki et ürünü belirlenen gün içerisinde en geç saat 14.00'e kadar İdarenin yemekhanesine teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

26.10.2021 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler, kendi adlarına düzenlenmiş faaliyet konusu kesimhane, parçalama/işleme tesisi şeklinde belirtilmiş Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınmış İşletme Onay Belgesini/Belgelerini sunacaklardır.

Ancak, hayvanın kesildiği ve parçalandığı/işlendiği yerler farklı ise istekliler, kesim ve parçalanma/işleme yapılan işletmeye ait Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınmış İşletme Onay Belgesini/Belgeleri ile isteklinin bu işletmeden et aldığını gösterir belgeyi tekliflerinde sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İstekli firma, kendi adına/kesim ve/veya parçalama işlemini yapan işletme adına düzenlenmiş, parçalanmış et ürünleri için Helal Gıda Belgelerini sunacaktır. (Karkas et için olan Helal Gıda Belgeleri kabul edilmeyecektir).

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü kırmızı et/et ürünlerinin birlikte veya ayrı ayrı satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
100 (Yüz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2021 Eti Maden