Yazlık-Kışlık İş Elbisesi ve Yağmurluk Alımı
Anasayfa > İhaleler > Yazlık-Kışlık İş Elbisesi ve Yağmurluk Alımı

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu Yazlık-Kışlık İş Elbisesi ve Yağmurluk Alımı
İhale Tarihi 2021-02-02 10:00:00
İlan No 2021/3411
İhale Yapan Birim Kırka Bor İşl. Müd.
İhale Kapsamı Yurtiçi 4734
Kısmi Teklif Açık
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Değerlendirmesi Devam Edenler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Kırka Seyitgazi Eskişehir
Sorumlu Personel Fatih Yağan
Eposta fatih.yagan@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

 

KIŞLIK-YAZLIK İŞ ELBİSESİ VE YAĞMURLUK

 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kışlık-Yazlık İş Elbisesi ve Yağmurluk mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İKN

:

2021/3411

 

 

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

SARIKAYA MEVKII 26970 KIRKA SEYİTGAZİ/ESKİŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2226812200 - 2226812202

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 


2-İhale konusu mal alımın

 

a) Adı

:

Kışlık-Yazlık İş Elbisesi ve Yağmurluk

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

-Yazlık İş Elbisesi:2.700 Takım -Kışlık İş Elbisesi:2.100 Takım -Yağmurluk:750 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Ambarı

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Teslim süresi toplam 50 takvim günü olup sözleşmenin imzalanmasına müteakip teslim süresi başlayacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

 


3-İhalenin

 

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

02.02.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu

 


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1.
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2.
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5
İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

 

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekli firmalar, her bir malzeme için teknik şartname doğrultusunda numuneleri en geç ihale tarih ve saati olan 02.02.2021 Salı günü saat 14:0’dan önce Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşyeri Sağlık e İş Güvenliği Birimine teslim edecek olup teslim edilen numuneler için tutanak tutulacaktır. Numune teslimindeki gecikmelerden idaremiz sorumlu olmayacaktır. Değerlendirme şartname doğrultusunda ve numuneler bazında yapılacaktır. Numunesi olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İstekliler İşletmemiz İşyeri Sağlık e İş Güvenliği Birimine teslim ettikleri numunelerini, firma adı ayırt edici özellikleri ile her bir numune üzerine ayrı ayrı belirtilmiş olarak numune üzerine iliştirilmiş şekilde firma kartviziti veya firma kaşesi basılmış şekilde sunacaklardır. Satın alınacak kısımların tamamına veya kısımların her biri için ayrı ayrı teklif verilebilir.

Teklife esas olmak üzere şartname kapsamında verilen numuneler İdarede kalacak olup sözleşme imzalanmasına müteakip üzerinde ihale kalmayanların numuneleri 30 gün içinde talep edilmesi halinde tüm iade masrafları isteklilere ait olmak üzere iade edilecektir.

 


5.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.
Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.
İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

 

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

Genel Müdürlük
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sk. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2021 Eti Maden