ZİRKONYA ESASLI REFRAKTER TUĞLALAR VE HARÇ MALZEMELERİ ALIMI
Anasayfa > İhaleler > ZİRKONYA ESASLI REFRAKTER TUĞLALAR VE HARÇ MALZEMELERİ ALIMI

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu ZİRKONYA ESASLI REFRAKTER TUĞLALAR VE HARÇ MALZEMELERİ ALIMI
İhale Tarihi 2021-01-26 11:00:00
İlan No 2020/733550
İhale Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi + Yurtdışı 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Değerlendirmesi Devam Edenler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA
Sorumlu Personel GÖKÇEN AKIN ÖZMEN
Telefon 0312 294 20 00 / 2931
Eposta gokcenakin@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

 

KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN

 

ZİRKONYA ESASLI REFRAKTER

 

 TUĞLALAR VE HARÇ MALZEMELERİ ALIMI

 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

İhale Kayıt Numarası

:

2020/733550

İşin Adı

:

Zirkonya Esaslı Refrakter Tuğlalar ve Harç Malzemeleri Alımı

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010

b) Telefon ve faks numarası

:

312 294 20 00 / 2931 – 312 229 21 14

c) Elektronik posta adresi

:

gokcenakin@etimaden.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

 

2 - İhale konusu malın

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Toplam 1.909 adet ve 14 takım refrakter tuğla ve 14 ton harç malzemesi alınacaktır

b) Teslim Yeri

:

Yurt İçi:Kırka Bor İşletme Müdürlüğü  Kırka-Seyitgazi / ESKİŞEHİR

Yurt Dışı: Zirkonya Esaslı Refrakter Tuğlalar ve Harç Malzemeleri teslimi DAP Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'dür

c) Süresi

:

Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

26/01/2021 - 11:00

 

 

 

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

 

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu/ kefalet senedini,

 

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

 

4.1.6. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

4.1.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

 

4.1.9. Mali Durum Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.10. İş Deneyim Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.

 

4.1.10.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, Bu madde boş bırakılmıştır.

 

4.1.11.1. İstekliler, imal ve/veya temin edeceği refrakter tuğla ve harç malzemelerinin menşei (ülke), temin edilecek şirketin ve üretim fabrikasının bilgilerini tekliflerinde belirtecektir.

 

4.1.11.2. Refrakter tuğlaların ve harçların hangi koşullarda ne kadar süreyle depolanabileceği istekli tarafından tekliflerinde belirtilecektir.

 

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

 

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

 

5. Bu ihaleye yurt içi ve yurt dışı istekliler  katılabilecek olup, yurt dışı isteklilere ait teklifleri vermek üzere yetkili temsilcileri de iştirak edebilir. Yurt dışı istekliler, yurt dışı ilan metnine ve ihaleye katılabilmek için gerekli olan ayrıntılı bilgilere www.etimaden.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

 

6. İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı (Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA) Kat: 12, 1203 no.lu odada ve internet adresinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 300,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta ve kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 310,00 TL doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Türkiye Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki (IBAN no: TR080001001745377122455001) 37712245-5001 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaralarını belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

7. Teklifler 26/01/2021 Salı günü, saat 11:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

 

 

Genel Müdürlük
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sk. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2021 Eti Maden