KULLANILMIŞ REFRAKTER TUĞLA VE HARÇ MALZEMESİ SATIŞI
Anasayfa > İhaleler > KULLANILMIŞ REFRAKTER TUĞLA VE HARÇ MALZEMESİ SATIŞI

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu KULLANILMIŞ REFRAKTER TUĞLA VE HARÇ MALZEMESİ SATIŞI
İhale Tarihi 2020-04-07 14:00:00
İlan No -
İhale Yapan Birim Bandırma Bor ve Asit FB. İşl. Müd.
İhale Kapsamı
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu İptal Edilenler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR
Sorumlu Personel Murat PARMAKSIZ
Telefon 90266 721 3100 (3203)
Faks 90266 721 3127
İhale Dökümanları
İhale Metni

 

KULLANILMIŞ REFRAKTER TUĞLA VE HARÇ MALZEMESİ SATIŞI

 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ 

 

BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

1-Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü’nde bulunan hurda 104,6 ton refrakter tuğla ve 7 ton harç malzemesinin KAPALI ZARF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ ile satışı yapılacaktır. 

 

2-  Muhammen bedel; 119.956,00 TL  

 

3- İhale Dokümanı,

 

-Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

 

600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0266 721 31 00 adresinde, 

 

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,

 

- Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

 

600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00 adresinden 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

 

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 60,00 TL

 

İhale doküman bedeli T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR15 0001 0000 4837 7122 4555 29 nolu hesaba yatırılabilir.

 

4-İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR

 

5-İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat: 07.04.2020 - Saat: 14.00

 

6- İhaleye Katılabilme Şartları:

 

İstekliler;

 

6.1.Teklif Mektubunu,

 

6.2 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

 

6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini;

 

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

 

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

 

6.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

 

6.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler Tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 (Otuz) gün fazla süreli olmak kaydı ile teklif edilen toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

 

6.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

 

6.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

 

 teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

 

7-Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 07.04.2020 günü Saat: 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak Haberleşme ve Arşiv İşleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

 

8- İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

 

 

 

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2022 Eti Maden