Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 2 Adet Klasifikatör Helezon Komplesi İmalatı, montajı ve demontajı işi.
Anasayfa > İhaleler > Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 2 Adet Klasifikatör Helezon Komplesi İmalatı, montajı ve demontajı işi.

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 2 Adet Klasifikatör Helezon Komplesi İmalatı, montajı ve demontajı işi.
İhale Tarihi 2019-02-01 19:00:00
İlan No 2019/15257
İhale Yapan Birim Bigadiç Bor İşl. Müd.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Değerlendirmesi Devam Edenler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü (Osmanca Mah. Bor Cad. No.34-Bigadiç/BALIKESİR)
Sorumlu Personel Mesut ATEŞ
Telefon 0266 633 72 21-1245
Eposta mates@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

İ L A N

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 2 adet Klasifikatör Helezon Komplesi imalatı, montajı ve demontajı işi şartnameler ile sözleşme esasları dahilinde Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

İhale Kayıt No:                             : 2019/15257

1-İdarenin :

A) Adresi                                       : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor

                                                          İşletme Müdürlüğü   

                                                                   Osmanca Mahallesi Bor Caddesi No.34

                                                                   Bigadiç / BALIKESİR

                                                            

B) Telefon ve Faks Numarası     : 0 – 266 – 633 72 21- 22 / 633 72 23

 

C) Elektronik Posta Adresi(Varsa): bigadic11@etimaden.gov.tr

 

2-İhale Konusu işin 


A) Niteliği, Türü ve Miktarı
  : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 2 adet Klasifikatör Helezon Komplesi imalatı, montajı ve demontajı işi.

                                                                                                                              

B)Teslim yeri: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Konsantratör Tesisi Yıkama Ünitesi Bigadiç/BALIKESİR

 

3) İhalenin

A) Yapılacağı Yer                    : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme

                                                     Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/BALIKESİR

 

B) Tarih ve Saati                      : 01/02/2019 Cuma Günü Saat:14.00


4)
İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu, 

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

 

 

 

 

 

4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

 

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

 

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.6. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

 

         teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

 

5) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir ve 150,00 TL’lik bedelle satın alınabilir.   (Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli (vergi dahil) : 160,00 TL. )

 

İhale dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler:

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü (Osmanca Mah. Bor Cad. No.34 Bigadiç/BALIKESİR (Tel: 0 – 266 - 633 72 21 – 22)

   

6) Teklifler en geç ihale tarihi olan 01/02/2019 Cuma Günü Saat:14.00’e kadar İşletme Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Birimi Evrak - Haberleşme ve Arşiv İşlemlerine verilmiş olacaktır.

 

7) Bu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.


                                                                                     

                                                                                               ETİ MADEN İŞLETMELERİ

                                                                                                    GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                 BİGADİÇ BOR İŞLETME

                                                                                                            MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2021 Eti Maden