321 Kalem Deklase Malzeme Satışı
Anasayfa > İhaleler > 321 Kalem Deklase Malzeme Satışı

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu 321 Kalem Deklase Malzeme Satışı
İhale Tarihi 2018-10-04 10:08:00
İlan No 2018/1
İhale Yapan Birim Bigadiç Bor İşl. Müd.
İhale Kapsamı Yurtiçi 230
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu İptal Edilenler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Bigadiç/BALIKESİR
İhale Dökümanları
İhale Metni

İ L A N

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambarında bulunan toplam 321 Kalem muhtelif deklase malzemeler mevcut haliyle muhammen bedeller üzerinden kapalı zarf teklif alma usulü ile komisyonun uygun görmesi halinde Açık Artırma Usulü ile satılacaktır.

 

1-İdarenin

A) Adresi                                          : ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                 BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

                                                               Osmanca Mah. Bor Cad. No.34

                                                           Bigadiç / BALIKESİR  

B) Telefon ve Fax Numarası           : 0 – 266 – 633 72 21- 22 / 633 72 23

C) İnternet Adresi                           :  www.etimaden.gov.tr

 

2-İhale Konusu Malın                      

         A) Niteliği, Türü ve Miktarı   :  Detayı şartnamede belirtilmiştir.

 

Grup No

Grup Malzemelerin Açıklaması

Birimi

Miktarı

Muhammen Bedel (TL)

1

İş Makinaları Yedekleri

Kalem

17

551,00

2

İş Makinaları Yedekleri

Kalem

247

7.921,93

3

Muhtelif Marka Araç Filtreleri

Kalem

3

7,50

4

Muhtelif Marka ve Model Rulmanlar

Kalem

40

11.039,50

5

Su (PVC) Tesisat Malzemeleri

Kalem

14

548,10

TOPLAM

321

20.068,03


B) Teslim Yeri                           : 321 Kalem deklase malzemelerin teslim yeri Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambarı (Bigadiç/BALIKESİR) ile Kestelek Açık İşletme Konsantratör Birimi Yedek Malzeme Ambarıdır. (M.Kemalpaşa/BURSA)

 

3) İhalenin

A) Yapılacağı Yer                      : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor  

                                                      İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/BALIKESİR

B) Tarih ve Saati                        : 04.10.2018 Perşembe günü – Saat 14.00


4)
Teklifler kapalı zarf şeklinde ve İhale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü süreli olacaktır.

 

5) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir ve bedelsiz olarak alınabilir. Ancak,  ihaleye teklif verecek olanların İşletmece onaylı ihale dokümanını alması zorunludur.

 

a) İhale dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler:


-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Osmanca Mah. Bor Cad. No.34 Bigadiç/BALIKESİR

b) İhale dokümanı satış bedeli : Bedelsiz

 

6) Teklifler en geç ihale tarihi 04.10.2018 Perşembe günü – Saat 14:00’e kadar İşletme Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Evrak-Haberleşme ve Arşiv Birimine verilmiş olacaktır.

 

7) İhalemiz 04.10.2018 Perşembe Günü – Saat 14.00‘de Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü idari binasındaki toplantı salonunda kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır.

 

8) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır.

8.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,

8.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

8.3. Teklif Sahibinin,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirkülerinin,

8.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

8.5. Deklase Malzeme Görme Belgesini

8.6. Satışı yapılacak deklase malzemelere ait teklif edilen toplam fiyatın %10’u oranındaki (04.01.2019 tarihine kadar geçerli) geçici banka teminat mektubunu veya nakit olarak sunulacak ise Muhasebe Birimine veya İşletmenin Halk Bankası Bigadiç Şubesi nezdindeki TR950001200924900013000002 nolu hesabına yatırıldığına dair belgeyi,

8.7 İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

8.8. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfasını kaşelenmiş ve imzalanmış Deklase Malzeme Satış Şartnamesini,

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

9. İhale kısmi teklife açık olup, her grup malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi bir kısmı için de teklif verilebilir. Değerlendirme kalem kalem yapılacaktır. Teklifte bulunulan malzemeler için muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10.  İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

                                                                       

                                                                                                              ETİ MADEN İŞLETMELERİ

                                                                                                                      GENEL MÜRLÜĞÜ
                                                                                                                BİGADİÇ BOR İŞLETME

                                                                                                                         MÜDÜRLÜĞÜ

 

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2021 Eti Maden