Laboratuvar Cihazları

ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROMETRESİ (AAS)

Cihazın Markası   : VARIAN
Cihazın Modeli    : 240 FS
Alındığı Yıl          : 2008
Cihazın Çalışma Prensibi:
 • Atomik Absorbsiyon Spektrometresi eser miktardaki metallerin kantitatif analiz için kullanılmaktadır. Öncelikle analizi yapılacak örneğin çözeltisi hazırlanır. Hangi metalin analizi yapılacak ise cihaza o metalin oyuk katot lambası takılır. Standartlar hazırlanarak metalin absorbans yaptığı dalga boyunda okuma yapılarak standart eğrisi hazırlanır.
 
 • Analiz edilecek örnekte bulunan tayin edilecek elementlerin gözlenebilme sınırlarına (Deteksiyon Limitine) göre Spektrometredeki atomlaştırıcı; Alev, Grafit Fırın veya Hidrür oluşturma ünitelerinden biri kullanılmaktadır. Belirleme siniri, ppm düzeyine kadar inebilmektedir.
 
 • Gözlenebilme sınırlarının ppm düzeyinde olduğu örneklerde ALEV ile çalışılmaktadır. En yaygın kullanılanımı olan hava-asetilen alevinin yanısıra, zor atomlaştırılan Si, Al, Ti gibi elementler için daha düşük gözlemlenebilme sınırlarına da ulaşılabilen Azot oksit - Asetilen (N2O - C2H2) alevi kullanılmaktadır.
 
 
 
AAS (ALEV) CİHAZ DEDEKSİYON LİMİTLERİ
ELEMENT LİMİT
Ag 0,05 ppm
Al 1,00 ppm
As 10 ppm
Au 0,3 ppm
B 15 ppm
Ba 0,50 ppm
Ca 0,05 ppm
Cd 0,05 ppm
Co 0,15 ppm
Cr 0,20 ppm
Cu 0,10 ppm
Fe 0,20 ppm
Hg 1,5 ppm
K 0,10 ppm
Li 0,05 ppm
Mg 0,01 ppm
Mn 0,05 ppm
Mo 0,50 ppm
Ni 0,50 ppm
Na 0,01 ppm
Pb 0,50 ppm
Se 15 ppm
Sr 0,05 ppm
Ti 5 ppm
V 5 ppm
Zn 0,05 ppm
 
 
 
 
 

 İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ (ICP-OES)

 
Cihazın Markası     : VARIAN
Cihazın Modeli      : Vista-MPX
Alındığı Yıl            : 2003
Cihazın Çalışma Prensibi:
 • İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi, argon plazması ile  6000K-1000K  sıcaklıkları  arasında  emisyon  ışıması yaparak uygun gruplarda hazırlanan standartlarla 72 elemente kadar ppm ve ppb konsantrasyonlarında hızlı pratik hassas ölçüm yapılabilen bir cihazdır.
 
 
 
 
 
 
 
 
ICP-OES CİHAZ DEDEKSİYON LİMİTLERİ
ELEMENT LİMİT
Ag 5 ppb
Al 5 ppb
As 10 ppb
Au 5 ppb
B 5 ppb
Ba 5 ppb
Be 5 ppb
Bi 10 ppb
Ca 5 ppb
Cd 5 ppb
Co 5 ppb
Cr 5 ppb
Cu 5 ppb
Fe 5 ppb
Hg 10 ppb
K 5 ppb
Li 5 ppb
Mg 5 ppb
Mn 5 ppb
Mo 5 ppb
Ni 5 ppb
Na 5 ppb
Pb 10 ppb
Sb 10 ppb
Se 15 ppb
Sn 10 ppb
Sr 5 ppb
Ti 5 ppb
V 5 ppb
Zn
 1. pb
 
 
 

İYON KROMATOGRAFİSİ

 
Cihazın Markası     :THERMO SCİENTİFİC
Cihazın Modeli      : DİONEX ICS 5000
Alındığı Yıl            :2014
Cihazın Çalışma Prensibi:
 • Thermo Dionex ICS 5000+ sistemi anyon katyon analizlerinde yapmak istediğiniz her analizi yapabilecek donanıma sahiptir.
 • ICS 5000+ sistemi modüler bir yapıya sahip olup isterseniz analitik çalışmalarda isterseniz Yüksek Basınç kapiler çalışmalarda kullanabilir.
 • ICS 5000+ sistemini tekli veya dual disayn ederek aynı anda tek injeksiyon ile hem tüm anyonlar hem de tüm katyonların analizi yapılabilmektedir.
 • ICS 5000+ sistemine çeşitl i detektörler bağlanabilmektedir:
 •     İletkenlik
 •     Diode Array
 •     UV-VIS
 •     Floresan
 •     Elektro Kimyasal
 

X-IŞINI FLORESANSI (XRF) SPEKROSKOPİ CİHAZI

 
Cihazın Markası : BRUKER
Cihazın Modeli : S8 TIGER
Alındığı Yıl : 2011
Cihazın Çalışma Prensibi
 • X ışını floresans analizi (XRF) her çeşit numunede, sıvı, katı ve toz farkı olmadan elementel analiz yapmak için kullanılan en iyi analitik tekniklerden birisidir. XRF basit ve hızlı numune hazırlığıyla Bor (B) Uranyuma (U) kadar olan element konsantrasyonlarını hazırlanan gruplarda yüzde ve ppm seviyesin de yüksek kesinlik ve doğruluk oranıyla vermektedir.
 • Hızlı, duyarlı, kullanım kolaylığı ve malzemeye zarar vermeme özellikleri göz önüne alındığında teknolojik ve bilimsel araştırmadaki önemi daha da artmaktadır. X-ışınları floresans tekniği, genel olarak foton-madde etkileşmesi sonucu meydana gelen karakteristik X-ışınlarının nicel ve nitel değerlendirilmesine bağlı olarak uygulanan bir tekniktir.
 
 
 
 

X-IŞINI DİFFRAKTOMETRESİ (XRD)

 
Cihazın Markası   : RIGAKU
Cihazın Modeli    : D/MAX-2200 Ultima+/PC
Alındığı Yıl          : 2005
Cihazın Çalışma Prensibi:
 • 200 VAC, 3-phase, 50/60 Hz güç kapasitesine ve Cu kaynaklı X ışını tüpü ve tüpün ani sıcaklık değişimlerini kontrol eden su soğutucusuna  sahiptir.
 • Cihazda monokromatize X-ışını elde edilmesini sağlayan Grafit Monokromatör kullanılmaktadır.
 • X-Işını Toz Difraktometre dedektörünün θ-2θ ve 2θ-θ taramaları sonucu kırınım deseni elde edilmektedir.
 • Maddenin X-Işını Kırınım Deseni verilerinin Jade 7 yazılım programında bulunan, PDF kart numaralarına sahip yaklaşık 120.000 civarında madde ile karşılaştırılması sonucu Kalitatif Mineral Analizi yapılmaktadır.
 • Çalışma prensibi olarak inorganik ve kristalin maddelerin araştırılmasına uygun olan X-Işını Toz Difraktometre cihazı oldukça geniş bir uygulama alanına sahiptir. Metaller, alaşımlar, çimento, kil ve kayaç türünde maddeler, kaplama malzemeleri, seramikler, organik maddeler, inorganik polimerler, heterojen katı karışımlar, böbrek taşı, vb. maddeler ile içeriği bilinmeyen bir malzemenin içerdiği bileşik veya element tayini için kullanılmaktadır.
 

FOURIER DÖNÜŞÜMLÜ KIZILÖTESİ  (FT-IR) SPEKTROSKOPİ CİHAZI

 
Cihazın Markası     : TERMO
Cihazın Modeli      : Nicolet SN10
Alındığı Yıl            : 2010 
Cihazın Çalışma Prensibi:
 • Sıvı ya da katı maddelerin içerdiği kimyasal bağların analizinde kullanılabilmektedir. Moleküllerin titreşim frekanslarından molekülün yapısı hakkında bilgi edinmek mümkündür ve moleküllerin titreşim frekansları infra-red spektroskopik( 700nm-1 ile 2500nm-1)yöntem ile incelenebilir.
 • ATR Metodu: Kati, sıvı, jel, ince film tabaka, yumuşak katılar için kullanılır.
 • KBr Pellet Metodu: Agat havanda KBr ile öğütülen numune 20 bar basınçla preslenip tablet haline getirilir. KBr görünür bölge dışında kaldığından alınan spektrum sadece numuneye aittir.
 
 

 MİKRODALGA


Cihazın Markası     : CEM
Cihazın Modeli      : MARS 5
Alındığı Yıl            : 2003
Cihazın Çalışma Prensibi:
 • 12 teflon hücreden oluşan sıcaklık(300 0C) basınç (600 PSI) zamanla ayarlanabilen 1200W kuvvette programlar menüsüne sahiptir. Genellikle toprak numunelerinin hızlı ve etkili çözme işlemlerinde kullanılır. Ayrıca deneysel sentez amacıyla da kullanım özelliği vardır.
 
 
 
 
 
 

ULTRAVIYOLE  VE GÖRÜNÜR BÖLGE MOLEKÜLER ABSORPSIYON SPEKTROFOTOMETRESİ

 
Cihazın Markası    : HACH
Cihazın Modeli     : DR 2800
Alındığı Yıl           : 2008 
Cihazın Çalışma Prensibi: 
 • Temel mantığı, hazırlanan çözeltiden belirli spektrumlarda ışık geçirilmesi ve bu ışının ne kadarının çözelti tarafından absorblandığını bulunması esasına dayanır.
 • Çözeltinin içerdiği madde miktarı ne kadar fazla ise daha fazla ışın, çözelti tarafından soğurulur.
 • Spektrofotometre, çözeltinin içinden geçebilen -çözelti tarafından absorblanmayan ışığın yoğunluğu tespit ederek çözelti içeriğindeki aranan maddenin miktarı hakkında kantitatif bilgi verir.
 • Cihazın kit seçenekleri ile hızlı, pratik ve  güvenilir analiz olanağı sunmaktadır.
 

SİMÜLTANE TERMAL ANALİZ CİHAZI (TG-DTA/DSC)

 
Cihazın Markası   : NETZSCH
Cihazın Modeli    : STA  449 F3 jüpiter
Alındığı Yıl           : 2008 
Cihazın Çalışma Prensibi:
 • TGA ağırlığın yani numunenin kütlesinin, numunenin sıcaklığına ya da zamana göre ölçümüdür. Numune genel olarak sabit sıcaklık değerinde ısıtılır ya da sabit bir sıcaklıkta tutulur.
 • TGA kontrollü örnekle doğrusal olmayan sıcaklık programları da kullanılabilir. Sıcaklık programı seçimi numune hakkında istenen bilgiye dayalıdır. Ayrıca TGA deneylerinde atmosfer, reaktif, inert ya da oksit olabilmesinden dolayı çok önemli bir işleve sahiptir.
 
 

GAZ PİKNOMETRESİ GERÇEK YOĞUNLUK ÖLÇÜM CİHAZI

 
Cihazın Markası   : Micromeritics
Cihazın Modeli     : AccuPyc II 1340
Alındığı Yıl           : 2011 
Cihazın Çalışma Prensibi:
 • Boyle Kanunu'nu kullanarak hacim ve gerçek yoğunluğu bulmayı amaçlar.
 
 • Ölçümlerin doğruluğunun maksimum olması için taşan akışkan, en küçükleri dışındaki tüm gözeneklere girebilen bir tesirsiz gaz olmalıdır.
 
 • Bu nedenle, ölçümler için küçük atomik boyutları 0.25 nm çapındaki girinti ve gözeneklere yaklaşan He gazı uygun gözükmektedir.

ELDİVENLİ KABİN

 
Cihazın Markası    : MBRAUN
Cihazın Modeli     : LABASTAR
Alındığı Yıl            : 2013

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • İnert atmosferde çalışma imkanı sunmaktadır. Oksijene ve neme duyarlı kimyasalların muhafazası ve tartımı cihaz içerisinde gerçekleştirilmektedir. Cihazda numunelerin transferi için farklı boyutlarda iki adet chamber bulunmaktadır.
 
 
 
 
 
 

GEZEGENEKSEL TİP YÜKSEK ENERJİLİ BİLYELİ ÖĞÜTÜCÜ

 
Cihazın Markası  : Fritsch
Cihazın Modeli    : Pulverisette 6
Alındığı Yıl          : 2012

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • 80 ve 500 ml potalarla çalışma imkanı sunan cihazda maksimum 650 rpm dönme hızına kadar çıkılabilmekte ve öğütme, katı-katı, katı-sıvı veya katı-gaz reaksiyon işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.
 • Potaların bağlandığı hazne ile ana tabla arasında 1/-1,82 dönme oranı bulunmaktadır. İşlem görecek numuneler potaya bilyelerle birlikte konularak ağzı kapatılmakta ve cihaza bağlanmaktadır. İşlem sırasında bilyelerin kendi aralarında ve pota çeperi ile çarpışmalarıyla açığa çıkan yüksek enerji nano partikül üretimine olanak sağlamaktadır.
 

YÜKSEK ENERJİLİ BİLYELİ ÖĞÜTÜCÜ

 
Cihazın Markası  : Spex
Cihazın Modeli   : Mixer/Mill 8000 D
Alındığı Yıl         : 2010 
Cihazın Çalışma Prensibi:
 • 2 adet 50 ml hacimli potaya sahiptir ve dönme hızı 1200 rpm’dir. Cihazda atmosfer ortamında veya inert ortamda öğütme veya katı-katı reaksiyon işlemlerini gerçekleştirmek mümkündür.
 • Çalışılacak tozlar bilyelerle birlikte potaya konulmakta ve ağzı kapatılan pota cihaza yerleştirilmektedir. İşlem sırasında bilyelerin kendi aralarında ve pota çeperi ile çarpışması sırasında yüksek enerji açığa çıkmakta ve böylelikle nano boyutta partikül üretilebilmektedir.
 
 
 

MİKROSKOP


Cihazın Markası   : LEİCA
Cihazın Modeli    : M205 C
Alındığı Yıl          : 2008 

Cihazın Çalışma Prensibi:
 •     Ürün kristal yapılarının, boyutlarının, şekillerinin, ürün içerisinde bulunan safsızlıkların ve cevher içerisinde minerolojik yapıların incelenmesinde kullanılmaktadır. 3 boyutlu gözlem için yüksek çözünürlük ve alan derinliğini özelliği vardır. 0.9 mikronluk çözünürlükte ,  stereokospik görüntülemede çok detaylı görüntüler  elde edebilir. Tam yakınlaştırmalı 20.5:1   zoom  detaylı görüntüleme sağlar.
 
 
 
 

NEM TAHİN CİHAZI

 
Cihazın Markası   : PRECİSA
Cihazın Modeli     : XM60
Alındığı Yıl           : 2010 

Cihazın Çalışma Prensibi:
 •    0,01 % nem hassasiyeti, 0,001 g. hassasiyetli 124 gramlık nem tayin cihazı  ölçümü yapmaktadır.
 •     Nem sadece su ile bağlantılı değildir. Isıtılınca buharlaşan tüm maddeleri de içerir. Suyun yanına yağ, alkol, çözeltiler de eklenebilir. Bir maddenin nemini tayin edebilmek için değişik yöntemler vardır. Cihaz termogravimetre yöntemini kullanmaktadır. Bu yöntemde örnek ısıtılmadan önce ve sonra tartılır, farklı çıkan ağırlıktan nem tespit edilir.
 
 
 
 
 

KÜL FIRINI

 
Cihazın Markası  : PROTHERM
Cihazın Modeli    : PLF 115M
Alındığı Yıl          : 2008 

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • Kül fırını, laboratuvar ortamlarında yüksek sıcaklıkta yakma işlemi uygulanarak kızdırma kaybı ya da kalsinasyon işlemleri için kullanılan bir fırındır.
 • Cihazın ulaştığı maksimum sıcaklık 1150 °C ve çalışma sıcaklığına çıkma süresi 110 dakikadır.
 •  Kolay kullanım için önden yüklemeli ve dış yüzeyi serin tutabilmek amacıyla çift çeperlidir. Kontra dengelenmiş bir dikey kapak, yukarı doğru açılırken sıcak yalıtım malzemesini operatörden uzak tutar.
 •  

 KÜL FIRINI

 
Cihazın Markası :   PROTHERM Protherm PLF 110/15 Kül Fırını
Cihazın Modeli :    PLF 110/15
Alındığı Yıl :

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • Kül fırını, laboratuvar ortamlarında yüksek sıcaklıkta yakma işlemi uygulanarak kızdırma kaybı ya da kalsinasyon işlemleri için kullanılan bir fırındır.
 • Cihazın ulaştığı maksimum sıcaklık 1100 °C ve çalışma sıcaklığına çıkma süresi 40 dakikadır.
 • Kolay kullanım için önden yüklemeli ve dış yüzeyi serin tutabilmek amacıyla çift çeperlidir. Kontra dengelenmiş bir dikey kapak, yukarı doğru açılırken sıcak yalıtım malzemesini operatörden uzak tutar.
 
 

STEP KONTROLLÜ KÜL FIRINI

 
Cihazın Markası   : CARBOLİTE
Cihazın Modeli    : HTC 14/8
Alındığı Yıl :  

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • Kül fırını, laboratuvar ortamlarında yüksek sıcaklıkta yakma işlemi uygulanarak kızdırma kaybı ya da kalsinasyon işlemleri için kullanılan bir fırındır.
 • Cihaz 2 basamaklı programlama kapasitesine sahiptir.
 • Cihazın ulaştığı maksimum sıcaklık 1400 °C’ dir.
 
 
 
 
 

VAKUMLU ETÜV

 

Cihazın Markası  : SHEL LAB
Cihazın Modeli    : 1430D
Alındığı Yıl :  

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • Cihaz, numunelerin içerisindeki suyu vakum altında veya normal atmosferde uzaklaştırılarak nemin giderilmesi işlevini yerine getirir.
 • Cihazın ulaştığı maksimum sıcaklık 225 °C’ dir.
 
 

 

 

VAKUMLU ETÜV

 
Cihazın Markası  : MEMMERT
Cihazın Modeli    : VO 400
Alındığı Yıl :  

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • Cihaz, numunelerin içerisindeki suyu vakum altında veya normal atmosferde uzaklaştırılarak nemin giderilmesi işlevini yerine getirir.
 • Isınma süresi kısadır. Hassas sıcaklık kontrolü ve turbo-kurutma özelliği mevcuttur.
 • Sıcaklık aralığı 20 ile 200 °C arasındadır.
 
 
 
 

SARSINTILI ELEK CİHAZI

 
Cihazın Markası   : FRITSCH
Cihazın Modeli     : ANALYSETTE 3 PRO
Alındığı Yıl          : 2014

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • Toz numunelerin partikül boyutlarına göre ayrılması ve sınıflandırılması amacıyla kullanılır.
 • Elek çapı 200 mm. ve  yüksekliği 50 mm veya 25 mm.’dir.
 • Ölçüm Aralığı: 32 µm – 63 mm
 • Maksimum Örnek Miktarı: 1 kg
 • RS -232 çıkışı sayesinde PC ve Terazi ile bağlantı yapılarak software’den elek analiz grafikleri elde edilebilir.

 

ATMOSFER KONTROLLÜ KUTU FIRIN

 
Cihazın Markası  : PROTHERM
Cihazın Modeli    : ACF 180/8
Alındığı Yıl :

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • Cihazın ulaştığı maksimum sıcaklık 1800 °C’ dir ve maksimum sıcaklığa çıkış zamanı 120 dakikadır.
 • Göreceli olarak büyük örnekler ile çalışan ve daha yüksek hacme ihtiyaç duyulan çalışmalar için kutu fırınlar idealdir.
 • Yana açılan kapak ile donatılmıştır, opsiyonel kütle akış kontrolörleri ile birlikte çok hassas gaz akış kontrolü imkanı sağlamaktadır. Grafit bazlı ısıtma elemanları neredeyse tüm çalışma koşullarında dingindir.
 • Numune, fırın sıcaklığı 100 °C’nin altında iken alınmalıdır.
 • Fırın kapağı 500 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda kesinlikle açılmamalıdır. 500 °C ile 100 °C arasındaki sıcaklıklarda en fazla 45 saniye açık bırakılmalıdır.
 • İnert gaz ortamında çalışılmadığında baca ve vakum tahliye parçaları çıkarılmalıdır.
 • Fırının farklı atmosfer şartlarında çalışma sıcaklıklarını gösteren tablo aşağıdadır.
 
Gaz Adı Maksimum Çalışma Sıcaklığı
Argon 1750°C
Azot 1750°C
Helyum 1750°C
Hidrojen Fırın kullanılmamalı
Flor-Klor Fırın kullanılmamalı
Alkali Fırın kullanılmamalı
Hava 600°C’nin altında kullanılmamalı
 
 
 

CAM HAZNELİ DÖNER FIRIN

 
Cihazın Markası  : PROTHERM
Cihazın Modeli    : ASP 11/70/500
Alındığı Yıl :  

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • Cihazın ulaştığı maksimum sıcaklık 1100 °C’ dir. Cihaz set edilen sıcaklığa maksimum güç ile ulaşır. Dönme hızı ayarlanabilir ve eğim ayarlanarak sürekli besleme sağlanabilir. Düz cam haznesinde boru çapı 70 mm,  ısıtıcı boyu ise 500 mm’ dir. Bombeli cam haznesinde boru çapı ısıtma bölgesinde 100 mm’dir.
 • Döner fırınlar, bir reaktör, tüp veya sıralı örneği ısıtma konusunda çok büyük kolaylık sağlamanın yanı sıra, sıcaklık stabilitesi sunmaktadır. Döner fırınlar seramik fiber, Kanthal-Fibrothal modüller içerisine yerleştirilen teller ile ısıtılmaktadır.
 

RENK KONTROL ve MUKAYESE KABİNİ

 
Cihazın Markası  : TQC
Cihazın Modeli    : COLORBOX
Alındığı Yıl          :  2014

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • Farklı ışık kaynakları altında renk mukayesine ihtiyaç duyulan tüm sektörler ile renk ve ürün kalitesi önemli olan hemen hemen tüm endüstriler için uygundur. Gözle renk incelenmesi, farklı renk varyasyonları ve tonların mukayesesi, farklı ışık kaynakları altında renk değişimlerinin saptanması için kullanılan bir cihazdır.
 • Kabin içi 4 farklı standart ışık kaynağı (UV, Daylight 65 Fluorescent, TL84 Fluorescent, Home Light Incandescent A) ve ayrıyeten opsiyonel olarak bulunan (TL83 Ultralume, CWF Cool White Fluorescent) lambaları vardır.
 • Kabin içi, ışık yansımalarını ve kırılmalarını engelleyecek şekilde mat(Munsell N5,5) renkte ve kabinin boyu 120 cm’dir. 45° açılı gözlem standı, (en 30 cm, uzunluk 40 cm) ebatlarında ve mat(Munsell N5,5) renktedir. Dijital displayinden her bir ışık kaynağının tek tek toplam çalışma saati görülebilir. Farklı ışık kaynakları birlikte çalıştırılabilir.
 
  

 PORTATİF RENK ÖLÇÜM CİHAZI

 
Cihazın Markası  : X-RİTE
Cihazın Modeli    : SP 62
Alındığı Yıl          : 2008

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • 400 nm ile 700 nm dalga boyları arasında kağıt, boyalı plastik ve tekstil ürünlerinde portatif olarak renk ölçümü yapan bir spektrofotometredir. Rutin analizler, kalite kontrol ve eğitim birimleri için idealdir.
 • Dalga boyu hassasiyeti 10  nm’ dir.
 
 
 
 
 
 

MASAÜSTÜ RENK ÖLÇÜM CİHAZI


Cihazın Markası  : X-RİTE
Cihazın Modeli    : COLOR İ7
Alındığı Yıl :

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • 360 nm ile 750 nm dalga boyları arasında tekstil, plastik, kaplı, sıvı, parlak örneklerde  kesin sonuçta renk ölçümü yapan bir spektrofotometredir. Rutin analizler, kalite kontrol ve eğitim birimleri için idealdir. Cihaz UV filtresi ile optik parlatıcıların etkisini yok ederek ölçüm yapabilme kapasitesine sahiptir. Cihaz aynı zamanda bilgisayar bağlantısına sahiptir.
 • Dalga boyu hassasiyeti 10  nm’ dir.
 
 

KURUTMA DOLABI


Cihazın Markası : BİNDER
Cihazın Modeli   : FED 400
Alındığı Yıl         : 2014

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • Geliştirilmiş zamanla fonksiyonu ve farklı aplikasyonlara uygun dijital ayarlanabilir fani ile pek çok özellikli uygulamalarda kullanabilinen hava sirkülasyonlu bir etüvdür.
 • Sıcaklık aralığı 5-300 °C ve iç hasmi 400 litredir.
 • Bağımsız ayarlanabilir sıcaklık termostatı vardır ve arkada bulunan 50 mm çaplı eksoz atık borusu ile ventilasyon sağlanabilmektedir.
 
 
 

ÇENELİ KIRICI

Cihazın Markası    : ÜNAL
Cihazın Modeli     : 100X100
Alındığı Yıl           : 2014

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • Çeneli Kırıcı orta sert, sert ve kırılgan malzemeleri hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde kırmak için kullanılır. Endüstriyel tesis ve laboratuvarlarda numune hazırlamada çok faydalıdır. 
 • Uygulama Örnekleri: alaşımlar, bazalt, çimento klinkeri, seramikler,  şamut, kömür, kok k. , inşaat malzemeleri, feldspat, cam ve muhtelif malzemeler.
 • Çeneler arası mesafe 0 - 20 mm arası kademesiz ayarlanabilir.
 • 100 x 100 mm Çene giriş açıklıklı
 • Ürün besleme boyutu: < 100 mm
 • Ürün Çıkış İnceliği: 0 - 20 mm
 • Kırma Kapasitesi: < 150 kg/h
 

ÇENELİ KIRICI

 
Cihazın Markası  : RETSCH
Cihazın Modeli    : BB 300
Alındığı Yıl :

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • Çabuk ve kolay kırma yöntemiyle, orta-sert, kırılgan ve sert malzemelerin parçalanmasında kullanılır. Endüstriyel tesislerde ve laboratuvarlarda numune hazırlamak için oldukça idealdir. Çene malzemesi farklı seçeneklerde olabilir, ağır metal kontaminasyonu için çene malzemesi de bulunur.
 • Sağlam ve güçlü bir kırıcıdır. Beslenen malzeme, huni şeklindeki yerden geçerek, kırılacak hazneye ulaşır. Boyut küçültme, sabit çene ve eksantrik  mil etrafında hareket eden bir çene arasında gerçekleşir. Eliptik hareket sonrası, yerçekimi etkisi ile düşen numune kırılmaya başlar, kısa süre içinde altındaki toplama kabında birikmeye başlar. Çene mesafesi ayarı, işlem süresince yapılarak en uygun numune boyutuna ulaşılabilir.

VİBRASYONLU HALKALI ÖĞÜTÜCÜ

 
Cihazın Markası   : ÜNAL
Cihazın Modeli     : T100A
Alındığı Yıl           : 2014

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • Orta-sert, sert, kırılgan ve zorlu malzemelerin çok hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde öğütülmesi için kullanılır. Laboratuvarda ve endüstriyel tesislerde numune hazırlama adına oldukça kullanışlıdır.
 •  Uygulama Alanları: Alaşımlar, bazalt, çimento klinker, seramik, seramik tozu, kömür, kok kömürü, inşaat malzemeleri, feldspat, cam ve malzemeleri
 • Öğütme süresi 0’dan 999 saate, 999 dakikaya ya da 999 saniyeye kadar ayarlanabilir.
 • Ürün Besleme Boyutu: < 15 mm
 • Besleme Miktarı : 35 - 150 ml
 • Ürün Çıkış İnceliği: < 38 μm

DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ


Cihazın Markası     : ÜNAL
Cihazın Modeli      : 200X30
Alındığı Yıl            : 2014

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • Orta-sert, sert, kırılgan ve zorlu malzemelerin çok hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde öğütülmesi için kullanılır. Laboratuvarda ve endüstriyel tesislerde numune hazırlama adına oldukça kullanışlıdır.
 • Uygulama Alanları: Alaşımlar, bazalt, çimento klinker, seramik, seramik tozu, kömür, kok kömürü, inşaat malzemeleri, feldspat, cam ve malzemeleri.
 • Diskler arası mesafe 0 - 10 mm arası kademesiz ayarlanabilir.
 • Ürün Besleme Boyutu: < 15 mm
 • Ürün Çıkış İnceliği: < 150- 200 μm
 • Kırma Kapasitesi : < 25 kg/h

NUMUNE ÖĞÜTÜCÜ DÖRTLÜ

 
Cihazın Markası  : ATOM TEKNİK
Cihazın Modeli    : HALKALI
Alındığı Yıl         : 2014

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • İri çeneli Kırıcı orta sert, sert ve kırılgan malzemeleri hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde kırmak için kullanılır. Endüstriyel tesis ve laboratuvarlarda numune hazırlamada çok faydalıdır. 
 • 3 ila 4 cm çapındaki örnekleri kırmak için kullanılmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 

ALEV FOTOMETRESİ

 
Cihazın Markası  : JENWAY
Cihazın Modeli    : PFP7
Alındığı Yıl :

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • İşlem deney numunesi  ve  bilinen kalibrasyon çözeltilerinin alev fotometresinde oluşturulan aleve gönderilmesi ve aranan dalga boyunda emisyon şiddetinin ölçülmesi esasına dayanır.
 • Na, Li, K, Ca ve Ba elementelerinin ölçümü yapılmaktadır.
 • Gaz olarak propan, bütün veya doğal gaz kullanılabilir.
 
ALEV FOTOMETRESİ DEDEKSİYON LİMİTLERİ
ELEMENT LİMİT
Na 0.2 ppm
Li 0.25 ppm
K 0.2 ppm
Ca 15 ppm
Ba 30 ppm
 

ISI ve NEM KABİNİ


Cihazın Markası    : MM CENTER / İNFO KİMYA
Cihazın Modeli     : CLİMACELL 222
Alındığı Yıl           : 2014

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • Çeşitli çevresel koşulların simülasyonu ile; bitki hücresi, filizlendirme çalışmaları, doku kültürleri, böcek kültürleri, gıda ve kimyasalların kararlılığının test edilmesi ve yaşlandırma amacıyla özel olarak geliştirilen iklim dolaplarıdır.
 • Çalışma sıcaklığı aralığı 0 0C'den 99,9 0C'e kadardır.
 • Toplam iç hacmi: 222 litre
 
 
 
 

VAKUMLU ELEK CİHAZI

 
Cihazın Markası   : HOSOKAWA ALPİNE / İNFO KİMYA
Cihazın Modeli    : MULTİPSU e200LS
Alındığı Yıl          : 2014

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • Tane boyut dağılımı belirlenmesi için kullanılır. Yaklaşık 10 gram akışkan örneklerini döner jet akış yardımıyla çok doğru şekilde ayrıştırma işlemi için kullanılır. 10 mikrondan 2 mm aralığındaki ince parçacıklar test elekleri aracılığıyla emilir.
 • Kuru her türlü malzemenin analizi için idealdir. 0,3 ile 100 gram ağırlığındaki örnekler kolay ve hızlı bir şekilde analiz edilebilir. Yığın ağırlığı elek mesh genişliği ve malzeme yoğunluğuna bağlıdır.
 
 

HALKALI ÖĞÜTÜCÜ

 
Cihazın Markası  : KAWASAKİ
Cihazın Modeli    : T-100
Alındığı Yıl          : 1993

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • Orta-sert, sert, kırılgan ve zorlu malzemelerin çok hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde öğütülmesi için kullanılır. Laboratuvarda ve endüstriyel tesislerde numune hazırlama adına oldukça kullanışlıdır.
 • Aynı anda mevcut olan iki bölümde öğütme gerçekleştirebilir.
 
 
 
 
 

NUMUNE ÖĞÜTÜCÜ DÖRTLÜ

 
Cihazın Markası     : ATOM TEKNİK
Cihazın Modeli       : HALKALI
Alındığı Yıl             : 2014

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • Orta-sert, sert, kırılgan ve zorlu malzemelerin çok hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde öğütülmesi için kullanılır. Laboratuvarda ve endüstriyel tesislerde numune hazırlama adına oldukça kullanışlıdır.
 • Aynı anda mevcut olan dört bölümde öğütme gerçekleştirebilir.
 
 
 
 

PELET HAZIRLAMA ÜNİTESİ

 
Cihazın Markası  : BRİQUETTİNG / ANT TEKNİK
Cihazın Modeli   : MP-35
Alındığı Yıl         :1998

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • Maksimum 35 ton basınç uygulayabilen hidrolik bir pres makinasıdır.
 • Pelet basma için tek bir bölümü bulunmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 

PELET BASMA PRESİ

 
Cihazın Markası : ATOM TEKNİK
Cihazın Modeli   : PELET DİSKLİ
Alındığı Yıl         : 2014

Cihazın Çalışma Prensibi:
 • Maksimum 50 ton basınç uygulayabilen hidrolik bir pres makinasıdır.
 • Aynı anda mevcut olan beş bölümde peletleme işlemi yapabilmektedir.
Paylaş
Paylaş
  |   Yazdır