İhale Arama
Hızlı erişimİhale Bilgileri
İhale Konusu Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 3 adet besi suyu pompasının genel mekanik bakımlarının yapılması hizmet alımı
İhale Tarihi 23.10.2017 14:30:00
İhale Kayıt No 2017 / 505884
İhaleyi Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Hizmet
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Aktif İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA
Sorumlu Personel ÖZGE USLUOĞLU
Telefon 0312 294 2000/2596
Faks
Mail
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 Sözleşme (2,38 mb)
Dosyalar 2 Standart formlar (2,43 mb)
Dosyalar 3 Teknik şartname (4,77 mb)
Dosyalar 4 İdari şartname (2,44 mb)
İhale Metni
STERLING MARKA 3 ADET BESİ SUYU POMPASININ GENEL MEKANİK BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 
İhale Kayıt Numarası : 2017/505884
İşin Adı : Sterlıng Marka 3 Adet Besi Suyu Pompasının Genel Mekanik Bakımlarının Yapılması
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin    
a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010
b) Telefon ve faks numarası : 3122942000 - 3122307184
c) Elektronik posta adresi :  
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:  
2 - İhale konusu hizmetin    
a) Niteliği, türü ve miktarı : Buhar, su ve enerji üretim birimine ait Sterling marka, MSMA 1006 PAA AF3 1R P07 tip, 3 adet besi suyu pompasının genel mekanik bakımlarının yapılması
b) Yapılacağı Yer : Kırka Bor İşletme Müdürlüğü
c) Süresi : İşin süresi, sözleşmenin imzalandıktan sonra İşletmenin yapacağı tebligat tarihini müteakip pompaların montajı ile birlikte 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
   
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 23.10.2017 - 14:30
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İstekliler;
        
4.1.1.  Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek-3),     
  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
 
4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
 
4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),
 
4.1.6. Bu madde boş bırakılmıştır.
 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
 
4.1.8. İş deneyim belgesini,
Bu madde boş bırakılmıştır.
 
4.1.9. Mali durum belgesini,
Bu madde boş bırakılmıştır.
 
4.1.10.1. Teknik şartnamenin 1. maddesi doğrultusunda, üretici firma tarafından verilmiş yetkili teknik servis belgesi,
 
4.1.10.2. Teknik şartnamenin 4/b maddesi doğrultusunda, genel mekanik bakımlar dışında değişmesi muhtemel malzeme, parça veya setler için fiyat listesi.
 
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
 
4.2.1.İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
 
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
5- İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 12. Kat 1204 no’lu oda Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik Keçiören/ANKARA, Tel: 0 (312) 294 20 00/2596 adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr ) görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler,110,00 Türk Lirası doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki TR080001001745377122455001 IBAN nolu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale
dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
6- Teklifler 23/10/2017 Pazartesi günü, saat 14:30’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik Keçiören/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.