İhale Arama
Hızlı erişimİhale Bilgileri
İhale Konusu Emet Bor İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 36 adet filtre ruloları, elevatör ve bant tamburları yedekleri alımı
İhale Tarihi 16.11.2017 14:30:00
İhale Kayıt No 2017 / 541460
İhaleyi Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Aktif İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA
Sorumlu Personel DEMET TEMELLİ
Telefon +90 312 294 22 27
Faks +90 312 294 22 45
Mail
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 idari şartname (162 kb)
Dosyalar 2 standart formlar (81 kb)
Dosyalar 3 sozlesme (95 kb)
Dosyalar 4 Teknik+şartname (1,21 mb)
Dosyalar 5 TEKNİK+ÇİZİMLER (2,70 mb)
İhale Metni
İhale Kayıt Numarası: 2017/541460
İdarenin
Adı: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Adresi: Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik Keçiören/ANKARA
Telefon ve faks numarası: 0 312 294 22 27 - 0 312 294 22 45
İhale konusu malın niteliği, türü ve miktarı: Emet Bor İşletme Müdürlüğü Borik Asit Fabrikalarının ihtiyacı olan 36 adet filtre ruloları, elevatör ve bant tamburları yedekleri alımı
Teslim yeri/yerleri: Emet Bor İşletme Müdürlüğü Ambarı Emet/KÜTAHYA
Teslim tarihi/tarihleri: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup işin süresi işe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
İhalenin/Yeterlik Değerlendirmesinin
Yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tarihi ve saati: 16/11/2017 Saat: 14.30
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3),
 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 
b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
 
4.1.4 Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
 
4.1.5 İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),
 
4.1.6 Bu madde boş bırakılmıştır.
 
4.1.7 İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
 
4.1.8 Mali Durum Belgesi: Bu madde boş bırakılmıştır.
 
4.1.9 İş Deneyim Belgesi: Bu madde boş bırakılmıştır.
 
4.1.9.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu madde boş bırakılmıştır.
 
4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
5- İhale dokümanı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında (Kat:12 No:1215 Tel: 312 294 22 27) ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler 110,00 TL doküman bedelini Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki (IBAN No:TR080001001745377122455001) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı/ticaret unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi numarası, telefon/faks numaraları, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını ihale tarihi de dikkate alınarak Genel Müdürlüğümüzün 0312 294 22 45 numaralı faksına göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.
Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
6- Teklifler, 16/11/2017 Saat: 14.30’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.