İhale Arama
Hızlı erişimİhale Bilgileri
İhale Konusu Emet Atık Barajı Suyunun Proseste Kullanılması
İhale Tarihi 27.2.2018 14:00:00
İhale Kayıt No 2018 / 43879
İhaleyi Yapan Birim Tesis - Mühendislik Hiz. Dai. Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 4734
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Yapım
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Aktif İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA
Sorumlu Personel Erol AHMETOĞLU
Telefon 03122942000-2188
Faks 312 294 2103-2279
Mail eahmetoglu@etimaden.gov.tr
Sorumlu Personel İpek ÇELEBİ GÜRSOY
Telefon 3122942306
Faks 3122942279
Mail icelebi@etimaden.gov.tr
Sorumlu Personel Erkan KESKİN
Telefon 3122942320
Faks 3122942279
Mail ekeskin@etimaden.gov.tr
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 2018 43879 Is Deneyim Belgesi IsDenetleme KIK028 1 Y (16 kb)
Dosyalar 2 2018 43879 Is Deneyim Belgesi Yuk Is Bitirme KIK026 1 Y (16 kb)
Dosyalar 3 2018 43879 Is Deneyim Belgesi IsYonetme KIK028 2 Y (16 kb)
Dosyalar 4 2018 43879 Is Deneyim Belgesi Yuk Is Durum KIK026 2 Y (15 kb)
Dosyalar 5 2018 43879 Is Ortakligi Beyannamesi KIK021 0 Y (15 kb)
Dosyalar 6 2018 43879 IsBitirme Durum Yonet Denet Ortak Durum Belgesi KIK031 1 Y (15 kb)
Dosyalar 7 2018 43879 Kesin Teminat Mektubu KIK023 2 Y (14 kb)
Dosyalar 8 2018 43879 Mezuniyet Ortaklik Durum Belgesi KIK031 3 Y (14 kb)
Dosyalar 9 2018 43879 idari sartname (114 kb)
Dosyalar 10 2018 43879 sozlesme tasarisi (63 kb)
Dosyalar 11 2018 43879 Anahtar Teslimi Goturu Bedel Teklif Mektubu KIK015 2 Y (31 kb)
Dosyalar 12 2018 43879 Devam Eden Isler Is Deneyim Belgesi IsDenet IsYon KIK030 2 Y (16 kb)
Dosyalar 13 2018 43879 Devam Eden Isler Is Deneyim Belgesi IsYonet KIK029 2 Y (115 kb)
Dosyalar 14 2018 43879 Devam Eden Isler Is Deneyim Belgesi KIK029 1 Y (118 kb)
Dosyalar 15 2018 43879 Gecici Kabul Noksanlari Teminat Mektubu KIK023 5 Y (14 kb)
Dosyalar 16 2018 43879 Gecici Teminat Mektubu KIK023 1 Y (14 kb)
Dosyalar 17 2018 43879 Is Deneyim Belg Is Denet IsYonetme KIK030 1 Y (16 kb)
Dosyalar 18 2018 43879 Is Deneyim Belgesi Alt Yuk Is Bitirme KIK027 0 Y (16 kb)
Dosyalar 19 teknik sartname Ek 2 1GenelBoyaSartnamesi (110 kb)
Dosyalar 20 teknik sartname Ek 1InsaatIsleriGenelTeknikSartnamesi (948 kb)
Dosyalar 21 teknik sartname Ek 2 2GenelIzolasyonSartnamesi (140 kb)
Dosyalar 22 teknik sartname Ek 2 4GenelMontajSartnamesi (108 kb)
Dosyalar 23 teknik sartname Ek 2 3GenelKaynakSartnamesi (115 kb)
Dosyalar 24 teknik sartname Ek 2MekanikOzelTeknikSartname (184 kb)
Dosyalar 25 teknik sartname Ek 3ElektrikIsleriOzelTeknikSartnamesi (144 kb)
Dosyalar 26 teknik sartname Ek 4OtomasyonOzelTeknikSartnamesi (130 kb)
Dosyalar 27 teknik sartname Ek 6ProjeGenelYerlesimi (350 kb)
Dosyalar 28 teknik sartname Ek 5GenelPursantajListesi (67 kb)
Dosyalar 29 teknik sartname Ek 8ProjeIzometrikCizimleri (1,12 mb)
Dosyalar 30 teknik sartname Ek 7PrensipAkisSemasi (185 kb)
Dosyalar 31 TeknikSartname (207 kb)
İhale Metni
BARAJ SUYU İŞİ YAPTIRILACAKTIR
3. 2018/43879 BARAJ SUYU İŞİ YAPTIRILACAKTIR
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİS MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Emet Atık Barajı Suyunun Proseste Kullanılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2018/43879
1-İdarenin
a) Adresi:Ayvalı Mahallesi Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No:1/A 06010 Etlik Keçiören/Ankara
b) Telefon ve faks numarası:3122942000 - 3122942279
c) Elektronik Posta Adresi:temu@etimaden.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı:2. Atık Barajında Biriken Suyun Borik Asit Fabrikalarında Kullanılması Amacıyla, Barajdan Bir Pompa Ve Hat Vasıtasıyla Alınması Ve Borik Asit Fabrikaları İçinde Belirli Noktalara Dağıtılması İşidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Emet Bor İşletme Müdürlüğü, Emet/Kütahya
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No 1/A 06010 Etlik/Keçiören/Ankara
b) Tarihi ve saati:27.02.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
27.04.2016 tarih, 29696 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği"inde yer alan A XVI. Grup: Endüstriyel Tesis İnşaatları grubuna ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş Deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendislerin, Türkiye'deki herhangi bir üniversite veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yabancı bir üniversiteden alınmış Makina Mühendisliği diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No:1/A 06010 Etlik/Keçiören/Ankara adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No 1/A 06010 Etlik/Keçiören/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00'dır (21.12.2016 tarih ve 29925 sayılı Resmi Gazete).