İhale Arama
Hızlı erişimİhale Bilgileri
İhale Konusu BANDIRMA BORAKS FABRİKASI YENİ T2 ÇÖZELTİ TANKI İMALATI VE MONTAJI YAPIM İŞİ
İhale Tarihi 28.5.2018 14:30:00
İhale Kayıt No 2018 / 213321
İhaleyi Yapan Birim Tesis - Mühendislik Hiz. Dai. Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 4734
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Yapım
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Aktif İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA
Sorumlu Personel Harun AVBAZ
Telefon 03122948009
Faks 312 294 2103
Mail havbaz@etimaden.gov.tr
Sorumlu Personel Erol AHMETOĞLU
Telefon 03122942000-2188
Faks 312 294 2103-2279
Mail eahmetoglu@etimaden.gov.tr
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 2018 213321 idari sartname (116 kb)
Dosyalar 2 2018 213321 sozlesme tasarisi (62 kb)
Dosyalar 3 TeknikSartnameveEkleri (1,62 mb)
Dosyalar 4 2018 213321 Anahtar Teslimi Goturu Bedel Teklif Mektubu KIK015 2 Y (31 kb)
Dosyalar 5 2018 213321 Devam Eden Isler Is Deneyim Belgesi IsDenet IsYon KIK030 2 Y isd v2 (21 kb)
Dosyalar 6 2018 213321 Devam Eden Isler Is Deneyim Belgesi KIK029 1 Y isd v2 (22 kb)
Dosyalar 7 2018 213321 Devam Eden Isler Is Deneyim Belgesi IsYonet KIK029 2 Y isd v2 (22 kb)
Dosyalar 8 2018 213321 Gecici Teminat Mektubu KIK023 1 Y (14 kb)
Dosyalar 9 2018 213321 Is Deneyim Belg Is Denet IsYonetme KIK030 1 Y isd v2 (21 kb)
Dosyalar 10 2018 213321 Is Deneyim Belgesi Alt Yuk Is Bitirme KIK027 0 Y isd v2 (21 kb)
Dosyalar 11 2018 213321 Is Deneyim Belgesi IsDenetleme KIK028 1 Y isd v2 (21 kb)
Dosyalar 12 2018 213321 Is Deneyim Belgesi IsYonetme KIK028 2 Y isd v2 (21 kb)
Dosyalar 13 2018 213321 Is Deneyim Belgesi Yuk Is Bitirme KIK026 1 Y isd v2 (21 kb)
Dosyalar 14 2018 213321 Is Deneyim Belgesi Yuk Is Durum KIK026 2 Y isd v2 (20 kb)
Dosyalar 15 2018 213321 IsBitirme Durum Yonet Denet Ortak Durum Belgesi KIK031 1 Y (15 kb)
Dosyalar 16 2018 213321 Is Ortakligi Beyannamesi KIK021 0 Y (15 kb)
Dosyalar 17 2018 213321 Kesin Teminat Mektubu KIK023 2 Y (14 kb)
Dosyalar 18 2018 213321 Mezuniyet Ortaklik Durum Belgesi KIK031 3 Y (14 kb)
İhale Metni
BORAKS FABRİKASI YENİ T2 ÇÖZELTİ TANKI İMALATI VE MONTAJI
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİS MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Boraks Fabrikası Yeni T2 Çözelti Tankı İmalatı ve Montajı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2018/213321
 
1-İdarenin
a) Adresi : AYVALI MAHALLESİ HALİL SEZAİ ERKUT CAD. AFRA SOKAK NO:1/A 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122942000 - 3122942279
c) Elektronik Posta Adresi : temu@etimaden.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Bandırma Boraks Fabrikası içinde +0,70 m kotunda mevcut bulunan St.37.2 karbon çelik malzemeden yapılmış eski oval tip T2 çözelti tankın demontajı yapılacak ve yerine aynı malzemeden yeni oval tip T2 tankın imalatı ve montajı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bandırma/BALIKESİR
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Etlik Keçiören/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 28.05.2018 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği"nde yer alan XVI. Grup: Endüstriyel Tesis İnşaatları Grubuna ait işler benzer iş kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makina Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Etlik Keçiören/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Etlik Keçiören/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00'dır (21.12.2016 tarih ve 29925 sayılı Resmi Gazete).