İhale Arama
Hızlı erişimİhale Sonucu
Kazanan Firma Buchen Esman Endüstriyel Servis Ltd. Şti./İZMİR
İhale Bedeli
730000,00 TL +KDV
İhale Bilgileri
İhale Konusu Bandırma Bor Ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Basınçlı Su Ve Vidanjör İle Temizlik İşi
İhale Tarihi 24.10.2017 11:00:00
İhale Kayıt No 2017 / 489046
İhaleyi Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Hizmet
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Sonuçlanan İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA
Sorumlu Personel BARIN ÖNEMLİ
Telefon 312-294 20 00/2983
Faks
Mail barinonemli@etimaden.gov.tr
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 İdari Şartname (155 kb)
Dosyalar 2 Sözleşme Tasarısı (102 kb)
Dosyalar 3 Teknik Şartname (168 kb)
Dosyalar 4 Standart Formlar (72 kb)
İhale Metni
BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BASINÇLI SU VE VİDANJÖR İLE TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 
İhale Kayıt Numarası : 2017/489046
İşin Adı : Bandırma Bor Ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Basınçlı Su Ve Vidanjör İle Temizlik İşi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010
b) Telefon ve faks numarası : 3122942000 - 3122307184
c) Elektronik posta adresi :  
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:  
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Basınçlı Su ve Vidanjör ile Temizlik İşi
b) Yapılacağı Yer : Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü-Bandırma /BALIKESİR
c) Süresi : İşe, 01.01.2018 tarihinde başlanacaktır. İşin süresi 12 (Oniki) ay olup, 31.12.2018 tarihinde sona erecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 24.10.2017 - 11:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İstekliler;

        

4.1.1.  Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek-3),     

  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

 

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

 

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),

 

4.1.6. Tüzel kişi tarafindan iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge (Ek-5),

 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

 

4.1.8. Mali Durum Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.

 

4.1.9. İş Deneyim Belgesini, Teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

 

4.1.9.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler,

-Her türlü endüstriyel temizlik hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

4.1.10. Teklif verecek firmalar teklifleri ile birlikte kataloglarını ve yapacakları iş esnasında kullanacakları, basınçlı su pompası, basınçlı hava tabancası, vidanjör özelliklerini vereceklerdir.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

 

4.2.1 İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.6 maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.