İhale Arama
Hızlı erişimİhale Bilgileri
İhale Konusu BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İHTİYACI AKIŞKAN YATAKLI PİRİT FIRINI SOĞUTMA SERPANTİNİ ALIMI
İhale Tarihi 22.11.2017 11:00:00
İhale Kayıt No 2017 / 525997
İhaleyi Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Aktif İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA
Sorumlu Personel GÖKÇEN AKIN ÖZMEN
Telefon 03122942931
Faks 03122942245
Mail gokcenakin@etimaden.gov.tr
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 İDARİ ŞARTNAME (168 kb)
Dosyalar 2 SÖZLEŞME TASARISI (98 kb)
Dosyalar 3 Teknik Şartname (308 kb)
Dosyalar 4 Kalsine+Özellikleri.docx (53 kb)
Dosyalar 5 pirit özellikleri (14 kb)
Dosyalar 6 Fırın Serpantin Yerleşim Planı (424 kb)
Dosyalar 7 Malzeme Listesi (161 kb)
Dosyalar 8 Serpantin İmalat Resmi (908 kb)
Dosyalar 9 STANDART FORMLAR (64 kb)
İhale Metni
BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI AKIŞKAN YATAKLI PİRİT FIRINI SOĞUTMA SERPANTİNİ (SOĞUTUCU BORU DEMETİ) ALIMI
 
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
 
İhale Kayıt Numarası : 2017/525997
1 - İdarenin    
a) adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A   Etlik-Keçiören/ANKARA
b) telefon ve faks numarası : 0 (312) 294 2000/2931 - 294 22 45
c) elektronik posta adresi (varsa) : -
2 - İhale konusu malın niteliği, türü ve miktarı : 10 adet alt ve 3 adet üst olmak üzere toplam 13 adet soğutucu boru demetleri
 
3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:    
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah.
Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
Etlik-Keçiören/ANKARA (Bandırma Salonu)
b) Tarihi ve saati : 22/11/2017  Çarşamba  günü, saat: 11:00
 
 
 
4.1. İstekliler;
 
4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3),
 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 
b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
 
4.1.4 Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
 
4.1.5 İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),
 
4.1.6 Tüzel kişi tarafindan iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge (Ek-5),
 
4.1.7 İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
 
4.1.8 Mali Durum Belgesi:
Bu madde boş bırakılmıştır.
 
4.1.9 İş Deneyim Belgesi:
 
İstekliler, teklif edilen bedelin % 40’ından az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır.
 
Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.
 
4.1.9.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:
En az 40 bar basınca göre dizayn edilmiş boru tipi eşanjör imalatı benzer iş olarak kabul edilecektir.
 
4.1.10.
 
- Soğutucu Demetler ISO 9001 Kalite sertifikasına sahip olan imalatçılar tarafından yapılacak ve ISO 9001 kalite sertifikalarının onaylı nüshası teklifle birlikte verilecektir.
-  Soğutma demetlerine eğer ısıl işlemler uygulanacaksa teklifte belirtilecektir.
- İstekliler, soğutucu boru demetlerinin teslim ve garanti sürelerini tekliflerinde belirteceklerdir.
 
4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.6. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
 
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
 
5. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
5.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.6. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
6- İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 12. Kat 1203 nolu oda Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik Keçiören/ANKARA , Tel: 0 312 294 20 00 adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 110,00 Türk Lirası doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki TR080001001745377122455001 IBAN nolu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7- Teklifler 22.11.2017 Çarşamba günü, saat 11:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.