İhale Arama
Hızlı erişimİhale Sonucu
Kazanan Firma Meksan Ateş Tuğla Refrakter Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
İhale Bedeli
73000,00 TL +KDV
İhale Bilgileri
İhale Konusu 91,169 Ton Kullanılmış Refrakter Tuğlanın Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü ile Satışı
İhale Tarihi 3.10.2017 14:00:00
İhale Kayıt No 2017 / ---
İhaleyi Yapan Birim Bandırma Bor ve Asit FB. İşl. Müd.
İhale Kapsamı Yurtiçi 230
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Diğer
İhale Usulü Diğer
İhale Durumu Sonuçlanan İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bandırma/BALIKESİR
Sorumlu Personel Gökçe Gülten YILDIRIM
Telefon 266 721 3100 - (3204)
Faks 266 721 3127
Mail
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 İdari Şartname (1,37 mb)
Dosyalar 2 Sözleşme (775 kb)
Dosyalar 3 Standart Formlar (508 kb)
Dosyalar 4 Teknik Şartname (515 kb)
İhale Metni
91,169 TON KULLANILMIŞ REFRAKTER TUĞLA SATIŞI
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN
 
1- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü’nde bulunan 91,169 Ton Kullanılmış Refrakter Tuğlanın KAPALI ZARF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ ile satışı yapılacaktır.
 
2-  Muhammen bedel ; 39.155,35 TL.         
 
3- İhale Dokümanı,
-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR   Tel: 0 266 721 31 00 adresinde, 
- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü
(600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma Tel: 0 266 721 31 00) adreslerinden 50,00 TL bedelle temin edilebilir.
Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli : 60,00 TL
İhale dokümanı bedeli T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR15 0001 0000 4837 7122 4555 29 nolu hesaba yatırılabilir.
 
4-İhalenin yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü
   600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70  Bandırma/BALIKESİR
 
5-İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat : 03/10/2017 günü Saat: 14.00
 
6- İhaleye Katılabilme Şartları :
İstekliler;
6.1.Teklif Mektubunu,
6.2 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,
6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini;
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
6.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,
6.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler Tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 (Otuz) gün fazla süreli olmak kaydı ile teklif edilen toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
6.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,
6.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
 teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
 
7-Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 03/10/2017 günü Saat: 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak Haberleşme ve Arşiv İşleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.
 
8- İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.