İhale Arama
Hızlı erişimİhale Bilgileri
İhale Konusu 500 M.TON ANYONİK FLOKULANT ALIMI
İhale Tarihi 23.11.2017 11:00:00
İhale Kayıt No 2017 / 531043
İhaleyi Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Aktif İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA
Sorumlu Personel SERKAN KIBIR
Telefon 0312 294 2217
Faks
Mail skibir@etimaden.gov.tr
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 İdari şartname (169 kb)
Dosyalar 2 Sözleşme tasarısı (96 kb)
Dosyalar 3 Standart formlar (59 kb)
Dosyalar 4 Teknik şartname (1,22 mb)
İhale Metni
KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 500 M.TON ANYONİK FLOKULANT SATIN ALINACAKTIR
 
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
 
İhale Kayıt Numarası : 2017/531043
1 - İdarenin    
a) adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A   Etlik-Keçiören/ANKARA
b) telefon ve faks numarası : 0 (312) 294 2217 - 294 22 45
c) elektronik posta adresi (varsa) : -
2 - İhale konusu malın niteliği, türü ve miktarı : 500 m.Ton Anyonik Flokulant Alımı İşi
 
3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:    
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah.
Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
Etlik-Keçiören/ANKARA (Bandırma Salonu)
b) Tarihi ve saati : 23/11/2017  Perşembe  günü, saat: 11:00
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak  kriterler:
4.1. İstekliler;
 
4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3),
 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 
b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
 
4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
 
4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),
 
4.1.6. Bu madde boş bırakılmıştır.
 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
 
4.1.8. Mali Durum Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.
 
4.1.9. İş Deneyim Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.
 
4.1.9.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, Bu madde boş bırakılmıştır.
 
4.1.10.1. Teklifle birlikte, flokulant ile ilgili teknik özellikleri ve uygulamasını gösterir broşür veya yazı verilecektir.
 
4.1.10.2. Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte İşletmemizde denenmek üzere yaklaşık 100 gr.lık numune verecekler, numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin teknik şartnameye uygunluğunu belirteceklerdir. Numune vermeyen firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır.
 
4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
 
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
 
5- İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok.No:1/A Etlik -Keçiören/ANKARA, Tel: 0 312 294 2217 adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 200,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler 210,00 Türk Lirası doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Türkiye Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki (IBAN No:TR080001001745377122455001) nolu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
6- Teklifler 23/11/2017  Perşembe  günü, saat: 11:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.