İhale Arama
Hızlı erişimİhale Bilgileri
İhale Konusu 50 Adet Kontrol Sisteminin 2017 Yılına Ait Periyodik Bakım Hizmet Alımı.
İhale Tarihi 13.1.2017 11:00:00
İhale Kayıt No 2016 / 584094
İhaleyi Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 4734
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Hizmet
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Aktif İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA
Sorumlu Personel Dilek CANKILIÇ
Telefon 294 22 39
Faks 229 22 45
Mail darslan@etimaden.gov.tr
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 İDARİ ŞARTNAME (160 kb)
Dosyalar 2 SÖZLEŞME TASARISI (100 kb)
Dosyalar 3 TEKNİK ŞARTNAME w (1,15 mb)
Dosyalar 4 STANDART FORMLAR (138 kb)
İhale Metni
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 50 ADET KONTROL SİSTEMİNİN 2017 YILINA AİT PERİYODİK BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR
 
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 
İhale Kayıt Numarası
: 2016/584094
İşin Adı : 50 Adet Kontrol Sisteminin 2017 Yılına Ait Periyodik Bakım Hizmet Alımı.
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin    
a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 312 294 22 39-312 294 22 45
c) Elektronik posta adresi :  
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
:  
2 - İhale konusu hizmetin    
a) Niteliği, türü ve miktarı : 50 Adet Kontrol Sisteminin 2017 Yılına Ait Periyodik Bakım Hizmeti Alımı.
b) Yapılacağı Yer : -Bandırma Bor ve Asit Fab. İşl.Müd.                                                          Bandırma/BALIKESİR                                                                  -Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Bigadiç/BALIKESİR                                                        -Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet/KÜTAHYA                                                        -Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Kırka/ESKİŞEHİR         
c) Süresi : İş sözleşmenin imzalanması müteakip başlayacak olup, 31.12.2017 tarihinde sona erecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
   
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 13.01.2017 - 11:00
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İstekliler;   
4.1.1.  Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,      
4.1.2.  Mevzuatı gereği,  kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,
 
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.5.  Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
4.1.6.  İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,
4.1.7. Tüzel kişi tarafindan iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.1.8.  İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
4.1.9. İş deneyim belgesini,
Teklif edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.
4.1.9.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler,
Aşağıda yer alan hizmet kollarından biri ya da bir kaçının yer aldığı iş deneyimi gösteren belgelere ilişkin işler, benzer iş olarak kabul edilecektir.

- Kontrol Sistemi (PLC, DCS, SCADA) kurulum, bakım ve onarım hizmetleri,
4.1.10.  İstekliler, en az bir DCS üreticisinin resmi partneri olduğuna dair belgeyi teklifinde sunacaktır.
4.1.11. İstekliler, kendi bünyesinde çalışan en az 2 yıl deneyimli 2 adet anahtar personel listesini ve bunların sahip olduğu DCS sertifikalarını teklifinde sunacaktır.
4.1.12. İstekliler, İşletmelerde bulunan kontrol sistemlerinden en az birinin bakımını ve mühendisliğini yapmaya yetkili olduğuna dair kontrol sistemi üreticisi firmadan aldığı belgeyi teklifinde sunacaktır.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 ve 4.1.3 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
5- İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 12. Kat 1203 nolu oda Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik Keçiören/ANKARA , Tel: 0 312 294 22 39 adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler,  110,00 Türk Lirası doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki TR080001001745377122455001 IBAN nolu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
6- Teklifler  13.01.2017 Cuma  günü, saat 11:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.