İhale Arama
Hızlı erişimİhale Bilgileri
İhale Konusu 300.000 adet Mukavva Kutu – 10.000 adet Mukavva Levha Alımı
İhale Tarihi 28.2.2018 11:00:00
İhale Kayıt No 2018 / 55702
İhaleyi Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Aktif İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA
Sorumlu Personel İBRAHİM SEĞMEN
Telefon 312 294 24 62
Faks
Mail
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 BASKI FONTU VE RENGİ (3,95 mb)
Dosyalar 2 Idari Sartname.doc (2,39 mb)
Dosyalar 3 Sozlesme Tasarisi.doc (2,35 mb)
Dosyalar 4 BASKI+KLİŞELERİ (3,07 mb)
Dosyalar 5 TEKNİK ŞARTNAME (4,55 mb)
Dosyalar 6 Standart Formlar.doc (2,37 mb)
İhale Metni
300000 ADET MUKAVVA KUTU VE 10000 ADET MUKAVVA LEVHA SATIN ALINACAKTIR
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt Numarası : 2018/55702
İşin Adı : 300000 Adet Mukavva Kutu Ve 10000 Adet Mukavva Levha Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin    
a) Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122942462 - 3122942245
c) Elektronik posta adresi : etimaden@etimaden.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
:  
2 - İhale konusu malın    
a) Niteliği, türü ve miktarı : 300.000 adet Mukavva Kutu – 10.000 adet Mukavva Levha
b) Teslim [yeri / yerleri] : Kırka-Seyitgazi/ESKİŞEHİR
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin başlangıç tarihinden itibaren 5 ay terminler dahilinde.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
   
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 28.02.2018 - 11:00
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İstekliler;
 
4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3),
 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 
b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
 
4.1.4 Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
 
4.1.5 İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),
 
4.1.6 Bu madde boş bırakılmıştır.
 
4.1.7 İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
 
4.1.8 Mali Durum Belgesini,
 
Bu madde boş bırakılmıştır.
 
4.1.9 İş Deneyim Belgesini,
 
Bu madde boş bırakılmıştır.
 
4.1.9.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler,
 
 Bu madde boş bırakılmıştır.
 
4.1.10. Bu madde boş bırakılmıştır.
 
4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
 
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
 
 
5- İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok.  No:1/A Etlik -Keçiören/ANKARA, Tel: 0 312 294 24 62 adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler 110,00 Türk Lirası doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Türkiye Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki (IBAN No:TR080001001745377122455001) 37712245-5001 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 
6- Teklifler 28/02/2017  Çarşamba günü, saat 11:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 
7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.