İhale Arama
Hızlı erişimİhale Bilgileri
İhale Konusu 200.000 Kg HCI ve 525.000 Kg NaOH temini ve nakliyesi
İhale Tarihi 23.5.2018 11:00:00
İhale Kayıt No 2018/ / 230598
İhaleyi Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Açık
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Aktif İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA
Sorumlu Personel Menduh ZEREN
Telefon 0312 294 20 00 / 2932
Faks 03122942245
Mail
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 İdari Şartname (167 kb)
Dosyalar 2 Sözleşme Tasarısı (98 kb)
Dosyalar 3 Standart Formlar (63 kb)
Dosyalar 4 HCL+Teknik+Şartnamesi (1,22 mb)
Dosyalar 5 NaOH+Teknik+Şartnamesi (1,22 mb)
İhale Metni
KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 200.000 KG HCI  VE 525.000 KG NaOH TEMİNİ VE NAKLİYESİ ALIMI
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI


 
İhale Kayıt Numarası : 2018/230598
İşin Adı :  
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 200.000 Kg HCI ve 525.000 Kg NaOH temini ve nakliyesi
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin    
a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010
b) Telefon ve faks numarası : 3122942000/2932 - 3122942245
c) Elektronik posta adresi :  
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
:  
2 - İhale konusu hizmetin    
a) Niteliği, türü ve miktarı : 200.000 Kg HCI ve 525.000 Kg NaOH temini ve nakliyesi
b) Yapılacağı Yer : Kırka Bor İşletme Müdürlüğü
Kırka-Seyitgazi/ESKİŞEHİR
c) Süresi :  
Teknik şartnamede belirtilmiştir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin:
   
a) Yapılacağı yer :  
 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok.No:1/A Etlik -Keçiören/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 23.05.2018 - 11:00
 
MADDE 4. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
4.1. İstekliler;
4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3),
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),
4.1.6. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.1.7.İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
4.1.8. Mali Durum Belgesini,
Bu madde boş bırakılmıştır.
4.1.9. İş Deneyim Belgesini,
Bu madde boş bırakılmıştır.
4.1.9.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler,
Bu madde boş bırakılmıştır.
4.1.10. İstekli Firmalar 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkındaki yönetmelik gereği yükümlülükleri var ise Kimyasallar Veri Bankası bilgilerini, eğer yükümlülükleri yok ise yükümlülüklerinin olmadığına dair resmi beyanlarını teklif ekinde vereceklerdir.
4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
5- İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (12. Kat 1217 no’lu oda) Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA (Tel: 0 312 294 2000/2932) adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta ve kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 110,00 TL doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Türkiye Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki (IBAN no: TR080001001745377122455001) 37712245-5001 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaralarını belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
6- Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.