İhale Arama
Hızlı erişimİhale Bilgileri
İhale Konusu 120.000 Adet Nem Alıcı Paket Alımı
İhale Tarihi 20.4.2018 11:00:00
İhale Kayıt No 2018 / 175613
İhaleyi Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 4734
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Aktif İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA
Sorumlu Personel Ahmet Özkan
Telefon 0312 294 20 00 / 2914
Faks 0312 294 22 45
Mail ahmetozkan@etimaden.gov.tr
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 Sözleşme Tasarısı (99 kb)
Dosyalar 2 Teknik Şartname (4,46 mb)
Dosyalar 3 Standart Formlar (59 kb)
Dosyalar 4 İdari Şartname (163 kb)
İhale Metni
4.1. İstekliler;
 
4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,
 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 
b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
 
4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
 
4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,
 
4.1.6. Bu madde boş bırakılmıştır.
 
4.1.7.İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
 
4.1.8. Mali Durum Belgesini (Bu madde boş bırakılmıştır.)
 
4.1.9. İş Deneyim Belgesini (Bu madde boş bırakılmıştır.)
 
4.1.9.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, (Bu madde boş bırakılmıştır.)
 
4.1.10. İstekli firma teklifiyle beraber, teklif ettiği nem alıcı pakete ait akredite olmuş bir laboratuvardan alınmış “Nem alma kapasitesini” gösterir bir analiz raporu verecektir. Bu analiz raporundaki değerler Teknik şartnamenin Madde 2.2 deki “Nem Alma Kapasitesi” koşulunu sağlayacaktır.
 
4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.  
 
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
 
5. İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı (Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA) Kat: 12, 1212 no.lu odada ve internet adresinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 
6. Teklifler 20/04/2018 Cuma günü, saat 11:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 
7. İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, 110,00 TL doküman satış bedelini, Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki 37712245–5001 (TR080001001745377122455001) no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (0312) 294 22 45 numaralı fakslarına göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.
 
8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp  Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.