İhale Arama
Hızlı erişimİhale Sonucu
Kazanan Firma
İhale Bedeli
İhale Bilgileri
İhale Konusu 1 adet İndüktif Olarak Eşleşmiş Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES) Cihazı Alımı
İhale Tarihi 27.9.2017 11:00:00
İhale Kayıt No 2017 / 436312
İhaleyi Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu İptal Edilenler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA
Sorumlu Personel Bedriye KÜTÜK
Telefon 3122942236
Faks 3122942245
Mail
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 İdari şartname (163 kb)
Dosyalar 2 Sözleşme tasarısı (97 kb)
Dosyalar 3 Teknik Şartname (1,16 mb)
Dosyalar 4 Standart Formlar (52 kb)
İhale Metni

İNDÜKTİF OLARAK EŞLEŞMİŞ OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ CİHAZI (ICP-OES) SATIN ALINACAKTIR
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt Numarası : 2017/436312
İşin Adı : İndüktif Olarak Eşleşmiş Optik Emisyon Spektrometresi Cihazı (Icp-Oes) Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin    
a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010
b) Telefon ve faks numarası : 3122942236 - 3122942245
c) Elektronik posta adresi :  
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:  
2 - İhale konusu malın    
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet İndüktif Olarak Eşleşmiş Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES) Cihazı Alımı
b) Teslim [yeri / yerleri] : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:179 Etimesgut/ANKARA
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : İşin süresi, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 90 (doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
   
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 27.09.2017 - 11:00
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,
4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
4.1.7. Mali Durum Belgesini Bu madde boş bırakılmıştır.
4.1.8. İş Deneyim Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.
4.1.8.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, Bu madde boş bırakılmıştır.
4.1.9. Yapılacak hizmetlerin ve sevkiyatın sağlanması ile ilgili iş programı teklifle birlikte verilecektir.
4.1.10. İSTEKLİ TS 12426 veya TS 13201 standardına uygun Teknik Servis Hizmeti sağlayacağını belgelemelidir. Bu belge İSTEKLİ’de olabileceği gibi firmanın Teknik Servis Hizmeti sağlayacağına dair başka bir firmayla yaptığı Teknik Servis Sözleşmesi de kabul edilecektir.
4.1.11. İSTEKLİ, üretici ise üretici olduğuna dair belgeyi, distribütör ise üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesinin noter tasdikli suretini teklifle birlikte sunacaktır.
 4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
 Teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
 5- Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler doküman satış bedeli olan 110,00 Türk Lirasını, Türkiye Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki TR080001001745377122455001 IBAN nolu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaralarını belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği  ihale doküman talep başvurularını Genel Müdürlüğümüzün 0312 294 22 45 nolu faksına veya posta yoluyla göndermek suretiyle satınalabilirler.
 6- Teklifler 27.09.2017 Çarşamba günü, saat 11:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.