Anasayfa
İhale Ara
Hızlı Erişim

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İhale KonusuKonveyör Bant Alımı
İhale Tarihi31 Ocak 2014 Cuma 11:00
İhale Kayıt No2014/8000
İhaleyi Yapan BirimKırka Bor İşl. Müd.
İhale TürüMal
İhale UsuluAçık İhale
İhale Durumuİhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı AdresKırka Bor İşletme Müdürlüğü
Telefon02226812200-5114(Dahili)
Faks02226812202
E-Postakirkatic@etimaden.gov.tr
Sorumlu PersonelFatih YAĞAN (İdari)-Osman ZENGİN(Teknik)
İhale Dökümanları
Dosya 1İDARİ ŞARTNAME (157) KB.
Dosya 2SÖZLEŞME TASARISI (96) KB.
Dosya 3STANDART FORMLAR (66.5) KB.
Dosya 4TEKNİK ŞARTNAME-DEĞİRMENÖZÜ (305.89) KB.
Dosya 5TEKNİK ŞARTNAME-AÇIK İŞLETME (281.77) KB.
Dosya 6BANT ÖZELLİKLERİ-DEĞİRMENÖZÜ (628.74) KB.
İhale Metni

KONVEYÖR BANT SATIN ALINACAKTIR

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2014/8000

1 - İdarenin

   

a) adresi

:

SARIKAYA MEVKII 26970 KIRKA SEYİTGAZİ/ESKİŞEHİR

b) telefon ve faks numarası

:

2226812200 - 2226812202

c) elektronik posta adresi (varsa)

:

kirkatic@etimaden.gov.tr

2 - İhale konusu malın niteliği, türü ve miktarı

:

2 Kalemde Toplam 1144 Metre Konveyör Bant Alımı

3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:

   

a) Yapılacağı yer

:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Kırka Seyitgazi/Eskişehir

b) Tarihi ve saati

:

31.01.2014 - 11:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

İhale dokümanı, idarenin adresinde veya idarenin internet adresinde görülebilir ve 100,00 TL. karşılığı;
-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü
Kırka – Seyitgazi / ESKİŞEHİR Tel : 0 222 681 22 00  adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110,00 TL. doküman bedelini  Ziraat Bankası Eskişehir Porsuk  Şubesi nezdindeki TR54 0001 0012 4033 5058 0550 03 iban nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks veya yazılı olarak idareye son başvuru tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5-Teklifler 31.01.2014 Cuma günü saat 11:00 kadar Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Gelen Evrak (Muhaberat) Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.
7-İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler:
7.1.Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,
7.2.Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,
7.3.Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl için de Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,
7.4.Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
7.5.İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,
7.6.Teklif edilen tutarın en az % 3 ü oranında Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
7.7.İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,
7.8.Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,
7.9. İhale konusu konveyör bantların TS 547 EN ISO 14890 standartlarına uygun olduğunu gösterir belge,
7.10. Teklif verecek isteklilerin TS EN ISO 9000 kalite belgesini,
7. 11. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
8.İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.