Anasayfa
İhale Ara
Hızlı Erişim

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İhale KonusuKırka-Değirmenözü Bağlantı Yolu Üzerinde 3 Adet 80 Tonluk Kantar Yapılması
İhale Tarihi31 Ağustos 2012 Cuma 10:00
İhale Kayıt No2012/96668
İhaleyi Yapan BirimTesis - Mühendislik Hiz. Dai. Bşk.
İhale TürüYapım
İhale UsuluAçık İhale
İhale Durumuİhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı AdresAyvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No: 1/A 06010 Keçiören / ANKARA
Telefon0 312 294 22 91
Faks0 312 229 22 79/80
E-Postatemu@etimaden.gov.tr
Sorumlu PersonelMerve ÇETİN
İhale Dökümanları
Dosya 1İdari Şartname (284.37) KB.
Dosya 2Teknik Şartname (166.48) KB.
Dosya 3Sözleşme Tasarısı (220.87) KB.
Dosya 4Pursantaj Listesi (9269.61) KB.
Dosya 5Analiz Formatı (145.29) KB.
Dosya 6Standart Formlar (95.37) KB.
İhale Metni

 

KANTAR YAPTIRILACAKTIR.

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kırka-Değirmenözü Bağlantı Yolu Üzerinde 3 Adet 80 Tonluk Kantar Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2012/96668

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No: 1/A 06010 Keçiören / ANKARA KEÇİÖREN/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3122942291, 3122942689, 03122942664 - 3122942279

c) Elektronik Posta Adresi

:

temu@etimaden.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü - Değirmenözü Bağlantı Yolu arası

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz ) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No: 1/A 06010 Keçiören / ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

31.08.2012 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.

b) Teknik Personel:

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

Şantiye Şefi

İnş.Müh./İnş.Yük.Müh.

En az 10 yıl deneyimli

1

Saha Mühendisi

Elek.Müh./Elek.Yük.Müh.

En az 5 yıl deneyimli

1

Saha Mühendisi

Mak.Müh./Mak.Yük.Müh.

En az 5 yıl deneyimli

 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde B.III.Grup İşler (Bina İşleri) benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri ; İnşaat Mühendisliğidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No: 1/A 06010 Keçiören / ANKARA (Kat 17, Oda No:1701)adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No: 1/A 06010 Keçiören / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00