Kişisel Koruyucu Donanım Alımı
Anasayfa > İhaleler > Kişisel Koruyucu Donanım Alımı

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu Kişisel Koruyucu Donanım Alımı
İhale Tarihi 2020-08-05 11:00:00
İlan No 2020/311627
İhale Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 4734
Kısmi Teklif Açık
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Değerlendirmesi Devam Edenler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
İhale Dökümanları
İhale Metni

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM SATIN ALINACAKTIR

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif Kişisel Koruyucu Donanım mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/311627

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3122942390 - 3122942114

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Muhtelif Kişisel Koruyucu Donanım

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.Kısım : 600 çift iş botu ve 600 çift iş ayakkabısı 2. Kısım : 210 çift çizme 3. Kısım : 600 adet kısa kollu penye ve 500 adet uzun kollu penye 4. Kısım : 150 adet reflektif yelek, 2.000 adet toz tulumu, 1.500 adet asit tulumu, 200 adet baret, 100 adet yüksekte çalışma bareti, 100 adet yüz siperliği, 200 adet çapak gözlüğü, 200 adet koruyucu gözlük (asit koruma), 6.000 adet dispanser kulak tıkacı, 50 adet kulaklık ve 10.000 adet toz maskesi 5. Kısım : 50 adet Yarım Yüz Gaz Maskesi (Tek Filtreli Kullanım), 600 adet kombine filtre, 50 adet Yarım Yüz Gaz Maskesi (Çift Filtreli Kullanım), 500 çift Kombine Toz Pedi ve Kapak ve  20 adet Tam Yüz Maskesi 6. Kısım : 300 adet Yarım Yüz Toz Maskesi ve 1.000 adet toz filtresi 7. Kısım : 5.000 çift İş Eldiveni (Genel İşler), 700 çift İş Eldiveni (Otomasyon), 7.000 çift İş Eldiveni (Mekanik Bakım) ve 100 çift İş Eldiveni (Asit Koruma)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü İş Güvenliği Deposu Bandırma/BALIKESİR

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Teknik şartnamenin 5.2 maddesinde belirtildiği üzere iş botu, iş ayakkabısı, çizme, kısa kollu penye ve uzun kollu penye için 30 takvim günüdür. Teknik şartnamenin diğer maddelerinde tanımlanmış malzemeler için 10 takvim günüdür. Teslim tarihi ile ilgili diğer şartlar teknik şartnamede yer almaktadır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.08.2020 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri

.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Yüz siperliği, Koruyucu gözlük (sülfürik asit), kombine filtre, kombine toz pedi, toz filtresi, yarım yüz toz maskesi ve tam yüz toz maskesi hariç teknik şartnamede belirtilen diğer koruyucu donanım için teknik şartnamede istenildiği özellikte numune verilecektir.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.


11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
100 (yüz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Genel Müdürlük
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sk. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2020 Eti Maden