BF-102 Vakumlu Bant Filtre Sistemi Kauçuk Ana Bant, Vakum Kutusu ve Hidrolik Kaldırma Sistemi
Anasayfa > İhaleler > BF-102 Vakumlu Bant Filtre Sistemi Kauçuk Ana Bant, Vakum Kutusu ve Hidrolik Kaldırma Sistemi

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu BF-102 Vakumlu Bant Filtre Sistemi Kauçuk Ana Bant, Vakum Kutusu ve Hidrolik Kaldırma Sistemi
İhale Tarihi 2018-11-02 11:00:00
İlan No 2018/515840
İhale Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Değerlendirmesi Devam Edenler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik-Keçiören/ANKARA
Sorumlu Personel Ahmet Özkan
Telefon 0312 294 20 00 / 2914
Faks 0312 229 21 32
Eposta ahmetozkan@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

BF-102 VAKUMLU BANT FİLTRE SİSTEMİ KAUÇUK ANA BANT, VAKUM KUTUSU VE HİDROLİK KALDIRMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İhale Kayıt Numarası

:

2018/515840

İşin Adı

:

Bf-102 Vakumlu Bant Filtre Sistemi Kauçuk Ana Bant, Vakum Kutusu Ve Hidrolik Kaldırma Sistemi

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010

b) Telefon ve faks numarası

:

3122942000 - 3122942245

c) Elektronik posta adresi

:

etimaden@etimaden.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi

:

 

2 - İhale konusu malın

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Kauçuk Ana Bant, 1 Adet Vakum Kutusu, 1 Adet Hidrolik Kaldırma Sistemi

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

Emet Bor İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambarı Emet/KÜTAHYA

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

İşin süresi, montaj ve test çalışmaları dâhil işin tamamlanarak filtrenin performans testlerine hazır duruma getirilmesi aşamasına kadar 150 (yüz elli) takvim günüdür. Ancak, BF-102 Filtresi işin süresi içerisinde en fazla 45 gün durdurulacaktır.

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

02.11.2018 - 11:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İstekliler;

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

4.1.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.8. Mali Durum Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.9. İş Deneyim Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.9.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.10. İsteklinin teklifiyle birlikte vereceği bilgi ve belgeler şunlardır:

4.1.10.1. Firmalar bant için normal çalışma şartlarındaki dayanım süresini teklifte belirtecek.

4.1.10.2. Teklifte bant kauçuk malzemesinin özellikleri detaylı olarak verilecektir (Bandın marka ve menşei ile fiziksel ve kimyasal özellikleri ayrıntılı olarak verilecektir.).

4.1.10.3. Kauçuk ana bant ebatları (uzunluk, genişlik, vakum oluk ve delikleri ile bant kalınlığı) belirtilecektir.

4.1.10.4. Bant kauçuk malzemesinin özellikleri belirtilecektir.

4.1.10.5. Vakum kutusu ve hidrolik kaldırma sistemi özellikleri belirtilecektir.

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5. İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı (Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA) Kat: 12, 1212 no.lu odada ve internet adresinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 200,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6. Teklifler 02/11/2018 Cuma günü, saat 11:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, 210,00 TL doküman satış bedelini, Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki 37712245–5001 (TR080001001745377122455001) no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (0312) 294 22 45 numaralı fakslarına göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.

8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp  Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

 

Genel Müdürlük
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sk. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2020 Eti Maden