Anasayfa
İhale Ara
Hızlı Erişim

İhale Detayları

İhale Sonucu
Kazanan FirmaEDETAŞ İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A..Ş.
İhale Bedeli575.000 TL
İhale Bilgileri
İhale KonusuEspey Beton Stok Sahası Yapım İşi
İhale Tarihi26 Nisan 2013 Cuma 10:00
İhale Kayıt No2013/40647
İhaleyi Yapan BirimTesis - Mühendislik Hiz. Dai. Bşk.
İhale TürüYapım
İhale UsuluAçık İhale
İhale DurumuSonuç İlanı Yayımlanmış
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı AdresEti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mahallesi Halil Sezai Erkut caddesi Afra sokak No:1/A Etlik Keçiören/ANKARA
Telefon(0 312) 294 20 00 / 2564, 2623
Faks(0 312) 294 22 79
E-Postasbaydogan@etimaden.gov.tr
Sorumlu PersonelSeyit Berker AYDOĞAN, İbrahim İYTEMÜR
İhale Dökümanları
Dosya 1Özel Teknik Şartname (1256.94) KB.
Dosya 2Özel Teknik Şartname (Ek-1) (1179.29) KB.
Dosya 3Özel Teknik Şartname (Ek-2) (355.35) KB.
Dosya 4Sözleşme Tasarısı (1203.19) KB.
Dosya 5İdari Şartname (1245.82) KB.
Dosya 6Boş Analiz Formatı (1007.4) KB.
Dosya 7Ödemeye Esas Pursantaj Listesi (1035.16) KB.
Dosya 8Standart Formlar (2313.33) KB.
Dosya 9Özel Teknik Şartname (Ek-2) (Zeyilname) (355.35) KB.
Dosya 10Zeyilname (49.24) KB.
İhale Metni

ESPEY BETON STOK SAHASI YAPIM İŞİ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TESİS MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Espey Beton Stok Sahası Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt Numarası

:

2013/40647

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Ayvalı Mahallesi Halil Sezai Erkut Caddesi Afra Sokak No:1/A 06010 Etlik - KEÇİÖREN / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

0(312) 294 20 00 - 0(312) 294 22 79

c) Elektronik Posta Adresi

:

temu@etimaden.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Emet Bor İşletme Müdürlüğü (Emet/KÜTAHYA)

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:

Ayvalı Mahallesi Halil Sezai Erkut caddesi Afra sokak No:1/A Etlik Keçiören/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

26.04.2013 - 10:00

 

 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih, 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ'de yer alan B.III Grubu işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş Deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendislerin, Türkiye'deki herhangi bir üniversite veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yabancı bir üniversiteden alınmış Mimarlık veya İnşaat Mühendisliği diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 17. Kat 1703 Nolu Oda adresinden satın alınabilir.
 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Gelen Evrak Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1