Anasayfa
İhale Ara
Hızlı Erişim

İhale Detayları

İhale Sonucu
Kazanan FirmaALEV LASTİK SAN. VETİC. LTD. ŞTİ.
İhale Bedeli64.102,50 TL.
İhale Bilgileri
İhale KonusuBİGADİÇ tekstil özlü konveyör lastik bantların eklenmesi için ihtiyaç duyulan vulkanize bant pres takımı ve malzemelerin temini işi
İhale Tarihi01 Ağustos 2012 Çarşamba 14:00
İhale Kayıt No2012/92031
İhaleyi Yapan BirimBigadiç Bor İşl. Müd.
İhale TürüMal
İhale UsuluAçık İhale
İhale DurumuSonuç İlanı Yayımlanmış
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı AdresEti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu 12. Km. Bigadiç / BALIKESİR
Telefon0 266 633 72 21
Faks0 266 633 72 23
E-Posta
Sorumlu PersonelŞerife ZEREN
İhale Dökümanları
Dosya 1Dökümanlar (3270.91) KB.
İhale Metni

 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİGADİÇ BOR İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Konsantratör ve Öğütme Harmanlama Tesislerinde kullanılan konveyör sistemlerindeki tekstil özlü konveyör lastik bantların  eklenmesi için ihtiyaç duyulan vulkanize bant pres takımı  ve malzemelerin temini işi  şartnamelerimiz hükümlerine göre Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No:                        : 2012/92031

1-İdarenin :

A) Adresi                                : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

                                                Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü    

                                                         Yeniköy Yolu 12. Km. Bigadiç / BALIKESİR

                                                            

B) Telefon ve Fax Numarası          : 0 – 266 – 633 72 21- 22 / 633 72 23

 

C) Elektronik Posta Adresi(Varsa): bigadic11@etimaden.gov.tr

 

2-İhale Konusu Malın          

A) Niteliği, Türü ve Miktarı             :  Konsantratör ve Öğütme Harmanlama Tesislerinde kullanılan konveyör sistemlerindeki tekstil özlü konveyör lastik bantların  eklenmesi için ihtiyaç duyulan vulkanize bant pres takımı  ve malzemelerin temini işi                            

B) Teslim Yeri                          : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

                                                 Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü

3) İhalenin

A) Yapılacağı Yer                    : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

                                                Bigadiç Bor işletme Müdürlüğü Toplantı Salonu  

                                                Bigadiç/BALIKESİR

 

B) Tarih ve Saati                     : 01/08/2012 Çarşamba Günü Saat:14.00

 

4- TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

 

Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla geçici teminat verilecek olup; Bu tarih 30/10/2012 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

 

a) Tedavüldeki Türk Parası,

 

b) Türk Bankaları ve Türk Katılım Bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

 

c) İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları,

 

d) Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr-garantisi üzerine, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya Katılım Bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları,

 

5- Teklifler kapalı zarf şeklinde ve ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü süreli olacaktır.

 

6- İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak,  ihaleye teklif verecek olanların İşletmece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

 

 İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yerler:

 

1-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu Üzeri 12. km. Bigadiç/BALIKESİR Tel:0266 633 7221-22

         2-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı

       Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No:1/A Keçiören /ANKARA Tel:0312 294 2000

         3- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

       Atatürk Bulvarı No:156 Aksaray/İSTANBUL  Tel:0212 527 0909

         4- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

       Halit Ziya Bulvarı No:1 İZMİR Tel:0232 484 3717

İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) : 30,00 TL.

         Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli (vergi dahil) : 40,00  TL.

 

7- Teklifler en geç ihale tarihi olan 01/08/2012 Çarşamba Günü Saat:14.00’e kadar İşletme Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv şefliğine verilmiş olacaktır.

 

 8- İhale, 01/08/2012 Çarşamba Günü Saat:14.00’de Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda açık ihale usulü ile yapılacaktır.

 

9- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır.

9.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

9.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

9.1.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl için de Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

9.1.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

9.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

9.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

9.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

9.1.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,

9.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

9.1.10.Üretici firmaya ait geçerli ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgesini,

9.1.11.Pres ve kontrol panosu için CE belgesini,

9.1.12.Katalog, döküman, proje  gibi açıklayıcı bilgi ve belgeleri,

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

 

10- İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.