Anasayfa
İhale Ara
Hızlı Erişim

İhale Detayları

İhale Sonucu
Kazanan FirmaNet Mak Metal Makina San. ve Tic.Ltd.Şti./İSTANBUL
İhale Bedeli42.000,00TL +KDV
İhale Bilgileri
İhale Konusu1 Adet Dizel Forklift alımı
İhale Tarihi03 Ekim 2013 Perşembe 14:30
İhale Kayıt No2013/129074
İhaleyi Yapan BirimSatınalma Dairesi Bşk.
İhale TürüMal
İhale UsuluAçık İhale
İhale DurumuSözleşme İmzalanmış
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı AdresEti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A (Bandırma Toplantı Salonu) 06010 KEÇİÖREN/ ANKARA
Telefon312-2942232
Faks312-2292132
E-Posta
Sorumlu PersonelMelahat ERCİYAS
İhale Dökümanları
Dosya 1İdari Şartname (308.65) KB.
Dosya 2Sözleşme (197.89) KB.
Dosya 3Teknik Şartname (166.35) KB.
Dosya 4Standart Formlar (248.38) KB.
İhale Metni

1 ADET FORKLİFT SATIN ALINACAKTIR

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İhale Kayıt Numarası

:

2013/129074

1 - İdarenin

   

a) adresi

:

Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010

b) telefon ve faks numarası

:

3122942232 - 3122292132

c) elektronik posta adresi (varsa)

:

 

2 - İhale konusu malın niteliği, türü ve miktarı

:

Emet Bor İşletme Müdürlüğü Mekanik-Fabrikalar Bakım ve Onarım Birimi ihtiyacı 1 adet Dizel Forklift alımı

3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:

   

a) Yapılacağı yer

:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Keçiören/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

03/10/2013 - 14:30

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1- Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,
verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

4.2- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.3- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.5- İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.6- Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.7- İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

4.8- İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.9- İstekliler,  alınacak 1 adet dizel forklift ile ilgili Teknik Şartnamenin 3. maddesinde belirtilen özelliklerin karşısına, teklif edecekleri forkliftin özelliklerini eksiksiz bir şekilde yazarak düzenleyecekleri belgeyi,

4.10- İstekliler, teklif edecekleri dizel forkliftin, Türkiye’de satış sonrası servis olanakları (yedek parça, tamir ve bakım ) olduğuna dair belgeyi ve bu servislerin Türkiye’de yerleşim yerlerini belirten belgeyi,

4.2- İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1- İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.2, 4.3. ve 4.4. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5- İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok.No:1/A Etlik -Keçiören/ANKARA, Tel: 0 312 294 22 32 adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler 110,00 Türk Lirası doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Türkiye Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki (IBAN No:TR080001001745377122455001) nolu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6- Teklifler 03/10/2013 Perşembe günü, saat 14:30’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7- Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.